Huidige handleiding heeft als doel de ondernemingen en gezondheidszorgbeoefenaars te begeleiden bij het toepassen van de bepalingen uit de Geneesmiddelenwet en uit de Code voor deontologie van Mdeon die betrekking hebben op de premies en voordelen van geringe waarde ( d.d. 25/09/2012)
Wettelijk kader

Ondernemingen van de farmaceutische of de medische hulpmiddelen sector mogen premies en voordelen met zeer geringe waarde aan gezondheids-zorgbeoefenaars aanbieden zolang deze giften relevant zijn voor de beroep-suitoefening (artikel 10, §2, 1° van de wet van 25 maart 1964 op de genees-middelen*).
zeer geringe waarde ?
à¢â‚¬¢ Die niet van aard is om de therapeutische keuze te beïnvloeden
à¢â‚¬¢ Maximum 50 EUR per gift (marktwaarde, inclusief BTW)
à¢â‚¬¢ Maximum 125 EUR per jaar, per gezondheidszorgbeoefenaar en per onderneming (inclusief BTW)
à¢â‚¬¢ De zeer geringe waarde wordt bepaald op basis van de gift in zijn totaliteit en niet op basis van eventuele verschillende componenten/onderdelen ervan.

Link met beroepsuitoefening
à¢â‚¬¢ De gift is functioneel in de normale en gangbare beroepsuitoefening van de gezondheidszorgbeoefenaar
à¢â‚¬¢ De gift vertoont een link met de uitoefening van de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de tandheelkunde, de diergeneeskunde, enz., of met de administratieve aspecten die met deze activiteit gepaard gaan
à¢â‚¬¢ De gift is niet bestemd voor een hoofdzakelijk privà©gebruik
à¢â‚¬¢ De gift wordt niet aangeboden ter gelegenheid van een privà©gebeurtenis (verjaardag, geboorte, huwelijk)

Aard van de gift
à¢â‚¬¢ Uitsluitend in natura / niet in contanten noch per equivalent
à¢â‚¬¢ Van kleine omvang / discreet
à¢â‚¬¢ Principes eveneens van toepassing op giften aangeboden op beursstanden / op immateriële giften
AANVAARDBAAR

Agenda, kalender, medisch/farmaceutisch wetenschappelijk naslagwerk, wetenschappelijke CD-Rom, schrijfwaren, klinisch materiaal (leesrooster, nagelborstel, tongspatel, chirurgische handschoenen, doekjes, enz.), informaticatoebehoren voor professioneel gebruik, enz.

ONAANVAARDBAAR

Decoratieve voorwerpen, digitaal fotokader, iPod, champagne-koelemmer, koffiezet, mp4, cadeaubonnen, kortingsbonnen, fototoestel, flessen wijn, toegangsticket tot een theatervoorstelling of een ander cultureel, sportief of recreatief evenement, gsm, foto scanner, radio, koffer, sport- of reiszak, wekker, beker, uurwerk, enz.

een vraag ?

De ondernemingen of de gezondheidszorgbeoefenaars die dit wensen, kunnen aan het Visumbureau van Mdeon schriftelijk advies vragen omtrent de vraag of een gift al dan niet verenigbaar is met de bepalingen van de Code voor deontologie van Mdeon. Uw gespecialiseerde adviseurs van Mondial Gifts kunnen u natuurlijk ook helpen.

Link : http://www.mondialgifts.be/lp/handleiding_voor_premies_en_voordelen_van_geringe_waarde_naar_medische_beroepen.asp

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular