Hans-Gert Poettering is in de eerste ronde
verkozen tot nieuwe voorzitter van het EP, met 450 stemmen of 65,3%
van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. Fungerend voorzitter
Giovanni Berlinguer verzoekt Poettering de voorzittersstoel in te
nemen.

Poettering bedankt de collega's voor hun
steun en zegt zijn bijdrage te zullen leveren aan een actieve en
daadkrachtige Europese Unie. De beginselen waarvoor de voorzitter
zich zal inzetten zijn: "De menselijke waardigheid, de rechtsstaat
en de solidariteit tussen de volkeren van Europa." "Alleen indien
we samenwerken zullen de Europese volkeren de mogelijkheid hebben
de Europese waarden en belangen in de wereld te verdedigen," aldus
nog de voorzitter. Poettering zegt dat hij op dinsdag 13 februari
zijn werkprogramma aan het Parlement wil voorstellen. Hij zal
daarvoor alle ex-voorzitters van het EP uitnodigen. De nieuwe
voorzitter bedankt scheidend voorzitter Borrell voor zijn
werkzaamheden en leiding.

Hans-Gert Poettering is Duits
christen-democraat. Hij is één van de zes
parlementsleden die reeds sinds 1979 in het EP zetelt. De
voorzitter leidt de zittingen van het Europees Parlement en
vertegenwoordigt het EP naar buiten. Bij toppen van de staats- en
regeringsleiders van de EU heeft de voorzitter ook het recht om de
positie van het Europees Parlement ten aanzien van de verschillende
dossiers toe te lichten.

De verkiezing

De deken van het Parlement, dat is het
oudste lid in jaren, Giovanni BERLINGUER (PES, IT), opent de
zitting. De deken heeft de volgende kandidaatstellingen voor het
voorzitterschap van het EP ontvangen: Jens-Peter BONDE (IND/DEM,
DK), Monica FRASSONI (GROENEN/EVA, IT), Hans-Gert POETTERING
(EVP-ED, DE) en Francis WURTZ (EVL/NGL, FR).

De kandidaten lichten hun kandidatuur
toe

Jens-Peter BONDE (IND/DEM, DK) zegt dat
Poettering als voorzitter nog te vermijden is. De stemming die
plaatsvindt is immers geheim. De nieuwe voorzitter moet snel een
debat opstarten over de zetel van het Parlement en over het
werkprogramma voor 2008. Het EP moet beter worden georganiseerd,
mag geen uren meer verspillen aan debatten over zaken waarover het
geen zeggenschap heeft en moet minder stemmen over onbelangrijke
zaken. Vorig jaar zijn er in het Parlement 5500 stemmingen geweest,
maar slechts weinig leden weten waarover ze gestemd hebben. De
volgende voorzitter moet een nieuw systeem voorstellen voor de
benoeming van hoge ambtenaren. Nu worden dezen benoemd door de twee
grote fracties. Hoge ambtenaren mogen niet gebonden zijn aan een
politieke partij.

Monica FRASSONI (GROENEN/EVA, IT) zal zich
als voorzitter niet laten beïnvloeden door druk van de zijde
van de lidstaten of economische belangengroepen. Het EP en de
voorzitter moeten wereldwijd de stem van diegenen laten horen wier
stem niet gehoord wordt. Beknotting van de grondrechten mag niet
als pasmunt worden gebruikt voor economische belangen. De
voorzitter moet ook prioriteit geven aan interne hervormingen die
te lang zijn tegengehouden. De voorzitter dient ervoor te zorgen
dat het personeel van het Parlement zich autonoom jegens de
politiek opstelt. De toenemende neiging om de administratie te
vullen met EVP- en PES-aanhangers is een vernedering voor vele
ambtenaren. Frassoni zal de moeilijke taak van de opbouw van een
coalitie voor verandering voortzetten.

HHans-Gert POETTERING (EVP-ED, DE) wil de
burgers van de EU dienen in recht en solidariteit. Als
ondervoorzitter van zijn fractie was Poettering mede
verantwoordelijk voor het Verdrag van Amsterdam, dat aan het EP
nieuwe bevoegdheden toekende. Poettering was ook verantwoordelijk
voor de uitbreiding. Reeds eind 2000 heeft Poettering als
fractievoorzitter het verdrag van Nice bekritiseerd en gezegd dat
verdere hervormingen nodig zijn. Europa moet een Europa van burgers
zijn. Europa heeft slechts een toekomst als het zijn waarden
erkent. Poettering wil als voorzitter een dialoog van de culturen
bevorderen, in het bijzonder met de Arabische en islamitische
wereld. Poettering dankt de PES-, ALDE- en UEN-fracties voor hun
steun voor zijn kandidatuur. Poettering belooft een billijke en
objectieve voorzitter te zijn.

Francis WURTZ (EVL/NGL, FR) brengt een
alternatief voor het liberale Europa. Europa moet een sociale en
ecologische dimensie hebben, in plaats van sociale modellen tegen
elkaar te laten concurreren. Aan Europa moet ook een democratische
dimensie zitten, en een mondiale dimensie. Het EP moet opkomen
tegen de oorlog in Irak en voor een oplossing voor Palestina.

De deken roept de collega's op tot de
geheime stemming middels stembriefjes. Na een schorsing van een
uur, waarin de stemmen geteld worden, maakt Berlinguer de uitslag
bekend:

Aantal uitgebrachte stemmen: 715

Aantal blanco of ongeldige stemmen: 26

Aantal geldige stemmen: 689

Meerderheid nodig om in de eerste ronde
gekozen te worden: 345 stemmen

Kandidaat Bonde: 46 stemmen

Kandidaat Wurtz: 48 stemmen

Kandidaat Frassoni: 145 stemmen

Kandidaat Poettering: 450 stemmen

De fractievoorzitters feliciteren de
nieuwe voorzitter met zijn verkiezing. Martin SCHULZ (PES, DE) zegt
loyaal met de nieuwe voorzitter te zullen samenwerken. Iedereen die
op de hoogte is van de persoonlijke situatie van Poettering, weet
dat persoon en politiek bij Poettering sterk verweven zijn, aldus
Schulz. Poettering is geboren in 1945 en heeft zijn vader nooit
gekend, omdat die in de laatste dagen van de oorlog is gesneuveld.
Als Poetterings vader had mogen meemaken waar zijn zoon nu zou
staan, zou hij zeker zeer trots zijn.

Graham WATSON (ALDE/ADLE, UK) brengt ook
namens de gewezen EP-voorzitter Pat Cox de felicitaties over.
Daniel COHN-BENDIT (GROENEN/EVA, DE) merkt op dat de
onafhankelijkheid van het Parlement afhangt van de
onafhankelijkheid van de ambtenarij. Poettering dient als
voorzitter te waken over de onafhankelijkheid van het
ambtenarenapparaat. Verder roept Cohn-Bendit Poettering op zijn
lievelings-bondskanselier duidelijk te maken dat het Europees
Parlement het forum is waar het debat over de toekomst van Europa
moet plaatsvinden. Ook Bruno GOLLNISCH (ITS, FR) feliciteert de
voorzitter, maar voegt daaraan toe het jammer te vinden dat zijn
verkiezing al van tevoren was afgesproken door de twee grootste
fracties. Gollnisch rekent op de voorzitter om te verhinderen dat
bepaalde minderheden in het EP worden gediscrimineerd.

bron:Europees Parlement