Gedeputeerde Staten van Friesland hebben 1.100.000 rijksmiddelen voor stedelijke vernieuwing toegekend aan de gemeente Harlingen. Harlingen is een van de vijf Friese gemeenten die een subsidie aanvraag hebben ingediend. In totaal hebben GS ruim 8 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Voor de tweede fase van het uitvoeringstraject Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV), die loopt van 2005 tot 2010, hebben de ISV-programmagemeenten Dongeradeel, Harlingen, Heerenveen, Smallingerland en Sneek een meerjaren-ontwikkelingsprogramma II voor subsidie bij de provincie ingediend. In de programmas staan de herstructurering van de woningvoorraad en de herinrichting van het openbaar gebied centraal.

Onder de voorwaarde dat het ministerie van VROM het geld nu ook definitief beschikt aan de provincie, is besloten dit bedrag aan bovengenoemde gemeenten toe te kennen.
Deze subsidie draagt in de Friese gemeenten bij aan een totaalinvestering van circa 620 miljoen euro voor de versterking van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Met name woningcorporaties zijn een belangrijke investeerder in de programmas.

bron:Gemeente Harlingen