Staatssecretaris Frank Heemskerk van
Economische Zaken vindt een open wereldeconomie essentieel om
duurzame globalisering in de context van klimaatverandering zeker
te stellen. Zonder de stimulans van open markten zal de groei en de
vernieuwing die we nodig hebben om antwoord te geven op de
uitdagingen van de klimaatverandering volgens hem niet tot stand
komen.

Heemskerk deed zijn uitspraken tijdens een
OESO Forum panel op 15 mei 2007 in Parijs. In zijn visie is het in
het licht van de klimaatverandering steeds moeilijker te
rechtvaardigen dat transportvormen van belastingheffing worden
uitgesloten. Vergroening van transport is essentieel.
Mobiliteitskosten moeten via emissiehandel in de prijzen worden
verdisconteerd. Duurzame technologieën zijn nodig om uitstoot
van broeikasgassen terug te dringen. Maar voor een wereldmarkt in
milieutechnologieën is een open wereldmarkt nodig.

De staatssecretaris bestreed in zijn
inleiding tijdens het panel over vrije wereldhandel ook de vaak
geuite vrees dat globalisering leidt tot een neerwaartse spiraal.
Volgens sommigen leidt het tot een algemene verlaging van
standaarden, met name op sociaal gebied en ten aanzien van het
milieu. Maar volgens Heemskerk is het zo dat buitenlandse handel en
investeringen in ontwikkelingslanden er juist toe leiden dat hogere
standaarden worden verspreid. En ook zullen bedrijven die in meer
ontwikkelde markten handelen en investeren de hogere standaarden
die zij tegenkomen mee naar huis nemen.

bron:EZ