In 2000 is in Helden het landschapsbeleidsplan (LBP) door de gemeenteraad vastgesteld. Dit plan is opgesteld in samenwerking met de gemeenten Meijel, Maasbree en Sevenum. Om uitvoering te geven aan dit LBP voor Helden heeft de gemeente een landschapsbeheersplan en een plan voor de aanleg van nieuwe landschapselementen elementen voor de periode 2004 tot en met 2008 opgesteld.De inmiddels toegekende Ceres-subsidie voor de uitvoering van dit plan bedraagt 45% van deze projectkosten.

Er is het nodige veldwerk verricht om de mogelijkheden voor aanleg van nieuwe landschappelijke elementen te inventariseren. Er zijn mogelijkheden onderzocht voor de aanleg van poelen, bosjes, bomenrijen en het aanleggen van lijnvormige struwelen.

Hierbij is naar voren gekomen dat het aanplanten van laanbomen het hoogste realiteitsgehalte heeft. Daarom is in eerste instantie hierop ingezet. Dit voorjaar zijn al 300 bomen geplant.

De komende anderhalf jaar wordt bekeken in hoeverre maatwerk nog een aanvullende bijdrage kan leveren aan het uitbreiden van deze groene voorzieningen. De straten waarlangs inmiddels een bomenrij is verschenen zijn: Huiskensweg, Hertsteeg, zijweg Molenstraat, zijweg Baarloseweg, Oude Dijk, Loosteeg, zijweg Ninnesweg (Pilkes), Medeweg, Lorbaan, Kievit en De Brentjes.

Het groenplatform Helden is nauw betrokken bij de realisatie van het plan van aanleg en bij de voorstellen om bomen aan te planten. Zij adviseert hierbij over de kansen en mogelijkheden. Daarnaast zijn alle aangrenzende eigenaren van tevoren geïnformeerd en hebben zij inspraak in de plannen gehad. De aanbevelingen die hieruit naar voren zijn gekomen zijn vervolgens besproken en gewogen in het groenplatform waarbij met alle belangen rekening is gehouden. Hierdoor draagt het groenplatform in grote mate bij aan het draagvlak voor natuurontwikkeling.

Voor de realisatie van het project is Europese subsidie aangevraagd bij de provincie. Om optimaal van deze EFRO- investeringssubsidie (Europese Ceressubsidie) gebruik te kunnen maken, moet het project eind 2006 gerealiseerd te zijn. Op basis van een inschatting van de haalbaarheid en het draagvlak in de praktijk is vooraf rekening gehouden met het aanplanten van zo'n 800 nieuwe bomen. De brutokosten hiervoor bedragen 100.000 inclusief voorbereiding- en communicatiekosten.

bron:Gemeente Helden