Onlangs heeft de Provincie Noord-Brabant de eerste vergunning verleend waarmee een voormalige stortplaats weer een nieuwe bestemming krijgt. De vergunning is verleend aan het AHOLD-concern voor het inrichten van een parkeerplaats op een stortplaats. De stortplaats is gelegen bij de Albert-Heijn vestiging aan de Limburglaan in Eindhoven. Door de herontwikkeling worden er extra parkeerplaatsen en een betere ontsluiting gecreëerd. De milieurisico's worden verder beperkt doordat men de kwaliteit van het grondwater bewaakt en een vloeistofdichte verharding aanlegt.

Op 1 augustus 2004 is het provinciaal hergebruiksbeleid voor voormalige stortplaatsen van kracht geworden. In dat kader zijn er al diverse initiatieven voor een nieuwe bestemming van oude stortplaatsen bij de provincie aangemeld.
Voor het (her-)ontwikkelen van stortplaatsen is een ontheffing nodig in het kader van de Provinciale Milieuverorderning. Deze ontheffing kan worden verkregen door het indienen van een hergebruikplan.
Naast het initiatief van het AHOLD-concern is er ook een initiatief in procedure voor de aanleg van een industrieterrein, het zogenaamde Goederen Distributie Centrum (GDC), op de stortplaats Acht-Noord te Eindhoven. Dit terrein wordt ontwikkeld door de ontwikkelingsmaatschappij Medlar Moore BV en heeft een oppervlakte van ca. 33 hectare. Door de gunstige ligging van het terrein, nabij de rijksweg A2 en ontsluiting via het spoor, zullen er zich met name bedrijven in de op- en overslag vestigen. Eà©n van de bedrijven die zich hier gaat vestigen is het bedrijf Van Gansewinkel uit Maarheeze. Naast de ontwikkeling van bedrijfsterrein is er bij deze stortplaats ook aandacht voor de natuur. De stortplaats wordt aan de noordzijde begrenst door de beek "Ekkersrijt", welke onderdeel uitmaakt van de zogenaamde Ecologische Hoofd Structuur (EHS). Het gebied rond de beek wordt zodanig ingericht dat de natuur hier zich goed kan ontwikkelen.

Tot slot zijn er diverse initiatieven binnen Brabant op het gebied van woningbouw, natuurontwikkeling en recreatieprojecten. Over deze initiatieven vindt nog overleg plaats tussen initiatiefnemer en de Provincie Noord-Brabant. Op korte termijn leidt dit tot nog een aantal hergebruikplannen die in procedure genomen kunnen worden.

Met het beleid van de Provincie Noord-Brabant wordt beoogd drie vliegen in à©à©n klap te slaan. Ten eerste het nuttig gebruik van ruimte in Brabant; door ontwikkeling van deze vaak braakliggende of laagwaardig gebruikte voormalige stortplaatsen wordt voorkomen dat elders nieuwe locaties ontwikkeld moeten worden. Ten tweede de milieuhygiënische aanpak van de stortplaatsen. De ontwikkelaar van voormalige stort moet zorgen dat er nu en in de toekomst geen milieu en gezondheidsrisico's voorkomen. Om dit te bewaken wordt er meestal een grondwatermonitorings netwerk aangelegd. Daarnaast moet de bovenzijde van de stort goed afgedicht worden zodat er geen contact meer kan zijn met het stortmateriaal. Ook de organisatorische, contractuele aspecten met betrekking tot de nazorg moeten in het hergebruikplan uitgewerkt worden. Tot slot wordt bij iedere stortplaats afgewogen of het rendabel is om het afval te recyclen.

bron:provincie Noord-Brabant