In 2006 zette het economische herstel
definitief door. Het bruto binnenlandse product nam toe met 2,9% en
de koopkracht steeg. Verder groeide de werkgelegenheid en daalde de
werkloosheid. Dit blijkt uit het Financieel Jaarverslag van het
Rijk 2006. Minister Bos (Financiën) heeft het verslag, samen
met de jaarverslagen van de ministeries, aangeboden aan de Tweede
Kamer.

Economie

Het bruto binnenlandse product (BBP)
groeide met 2,9%. Dit is bijna het dubbele van de groei in 2005. De
groei kwam niet alleen door de export, zoals in 2004 en 2005, maar
ook doordat de bestedingen van consumenten toenamen.

De inflatie kwam in 2006 uit op 1%. Dit is
het laagste niveau in de afgelopen zestien jaar en het laagste van
het eurogebied.

Voor het eerst sinds 2002 groeide de
werkgelegenheid en daalde de werkloosheid. De werkgelegenheid steeg
met 1,5%. Dit zijn ongeveer 150.000 banen.

Het aantal werkloosheidsuitkeringen daalde
met 58.000, het aantal bijstandsuitkeringen met 27.000 en
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen met 42.000.

Overheidsfinanciën

Voor het eerst sinds 2000 is er een
overschot op de begroting: 0,6% BBP. Dit komt vooral door de
opleving van de economie, waardoor de overheid meer belasting
ontvangt. Ook kreeg de overheid meer inkomsten uit gas en hadden de
lokale overheden een lager tekort.

Beleid

In 2006 werden de resultaten van het
gevoerde kabinetsbeleid zichtbaar. Enkele resultaten uit het
jaarverslag:

De concurrentiekracht nam toe. Nederland
steeg in 2006 van de elfde naar de negende plaats op de
internationale concurrentieranglijst van het World Economic Forum.
De instroom in de WIA viel met 20.000 mensen een derde lager uit
dan verwacht. Daarvan zijn 4.000 mensen volledig en duurzaam
arbeidsongeschikt.

46% van de re-integratietrajecten die in
2004 startten, leidde in 2006 tot werk. Dit zijn trajecten voor
mensen die niet op eigen kracht werk kunnen vinden.

In 2006 waren er 56.000 voortijdige
schoolverlaters. Dit is een daling van 14.500 ten opzichte van
2002.In probleemwijken waren 26% minder slachtoffers van
geweldsdelicten dan in 2002. Ook waren er 32% minder slachtoffers
van vermogensdelicten.

Financieel beheer

Het financieel beheer van het Rijk was in
2006 op orde. De rechtmatigheid ligt, net als eerdere jaren, boven
de 99%. Dat betekent dat ruim 99% van de Rijksuitgaven zijn
uitgegeven conform de wet- en regelgeving.

Toekomst Verantwoordingsdag

Sinds 2001 is het gebruikelijk dat de
minister van Financiën op de derde woensdag in mei
(Verantwoordingsdag) het Financieel Jaarverslag van het Rijk en de
jaarverslagen van de ministeries aan de Tweede Kamer aanbiedt.

Bos ging in zijn toespraak bij de
aanbieding van de stukken in op de toekomst van verantwoording en
verantwoordingsdag.

Verantwoording van beleid moet volgens Bos
niet leiden tot 'alsmaar meer willen weten en alsmaar meer willen
meten'. Professionals in de publieke sector dreigen steeds meer
tijd kwijt te zijn aan administratie en rapportages.
'Cijferfetisjisme frustreert de uitvoering van de publieke
taken', aldus Bos.

Ook constateert hij dat de debatten over
de verantwoording steeds minder politiek worden en dat de burger er
nauwelijks meer in voorkomt.

Bos hoopt dat de Tweede Kamer wil mee
denken dit te verbeteren. Een van de mogelijkheden die Bos wil
verkennen is de verantwoording beter te koppelen aan voorgenomen
beleidswijzigingen en de bijbehorende financiën. Op dinsdag 22
mei 2007 vindt het Verantwoordingsdebat plaats in de Tweede
Kamer.

Bron:MinFin