Uitkeringsgerechtigde leden van FNV Bouw zijn er in 2004 netto 1,1 procent op achteruitgegaan. Alleen van de mensen met AOW nam het netto-inkomen toe met 0,9 procent. Overigens is ook dat niet voldoende om de inflatie van 1,2 procent bij te houden.

Zonder meer slecht zijn de WAO'ers eraan toe. Hun netto-inkomen daalde in 2004 met maar liefst 3,7 procent. En daarin is het effect van de herkeuring nog niet eens meegenomen. FNV Bouw leidt uit deze cijfers - uit eigen onderzoek onder leden - af dat de aandacht die de regeringscoalitie AOW'ers geeft, direct ten koste gaat van arbeidsongeschikten. De bond pleit met klem voor een direct herstel van de koppeling.

De cijfers zijn afkomstig van het jaarlijkse inkomensonderzoek. FNV Bouw hield dat in februari 2005 onder 750 WAO'ers, vroegpensioengerechtigden en AOW'ers. De oorzaak van de teruggang in inkomen ligt niet zozeer in de ontwikkeling van de bruto-uitkeringen. Veel meer zit het in de 'wig', de lastenstijgingen tussen bruto en netto. Daar maakt onder meer de stijging van de inkomensafhankelijke ziekenfondspremie met 0,2 procent deel van uit.

FNV Bouw ziet in deze cijfers alle aanleiding om met het herstel van de koppeling tussen lonen en uitkeringen niet te wachten tot 1 januari 2006. FNV Bouw wijst er bovendien op dat van de betreffende WAO'ers meer dan een derde beneden het sociaal minimum zit. Driekwart van de WAO'ers die 65 tot 100 procent arbeidsongeschikt zijn, is voor zijn inkomen aangewezen op de WAO. En wel zonder andere inkomsten, bijvoorbeeld uit werk of via de partner. Ditzelfde beeld kwam vorig jaar uit het inkomensonderzoek van FNV Bouw.

bron:FNV Bouw'