Milieudefensie en haar jongerenorganisatie
Jongeren Milieu Actief (JMA) hebben een toekomstplan voor de
veehouderij gepresenteerd. Het doel is een omschakeling naar een
milieuvriendelijke en diervriendelijke veehouderij. Doorrekeningen
tonen aan dat deze keuze voor kwaliteit méér boeren
een toekomstperspectief biedt. Het plan wordt als uitwerking van
het onlangs ingediende burgerinitiatief aan de Tweede Kamer
voorgelegd.

Milieudefensie en JMA hebben het Landbouw
Economisch Instituut (LEI) gevraagd de plannen op haalbaarheid en
effecten te onderzoeken. Op basis hiervan is de notitie
‘Boeren met Toekomst’ opgesteld. Eén van de
voorstellen is het instellen van een milieuheffing van 85 cent per
kilo vlees. Hierdoor wordt een deel van nu nog verborgen kosten van
de veehouderij (zoals vervuiling en ontbossing) doorberekend.
Tegelijkertijd ontvangen veehouders die omschakelen naar
milieubewust en diervriendelijk produceren gerichte financiële
ondersteuning. De Nederlandse veehouderij zal hierdoor niet langer
zo veel mogelijk zo goedkoop mogelijk produceren, maar omschakelen
naar kwaliteitsproductie. Door een zorgvuldige krimp (50 procent in
tien jaar) van het aantal varkens en kippen zal de milieuvervuiling
door stoffen als ammoniak drastisch afnemen. Door gerichte
kwaliteitstoeslagen krijgen boeren de extra kosten voor
maatschappelijk verantwoorde productie vergoed. Afzien van verdere
schaalvergroting en industrialisering betekent dat meer boeren aan
het werk blijven. De daling van het aantal geslachte dieren zal wel
leiden tot een afname van werkgelegenheid bij slachterijen,
mengvoerindustrie en transport. Door te kiezen voor een
geleidelijke krimp zal hierbij veel door natuurlijk verloop
opgevangen kunnen worden.

Sinds een klein jaar kunnen minimaal
40.000 mensen samen met een burgerinitiatief een voorstel op de
agenda van de Tweede Kamer zetten. Milieudefensie en JMA zijn half
september vorig jaar het burgerinitiatief ‘Stop Fout
Vlees’ gestart. Dit burgerinitiatief wordt ondersteund door
106.975 mensen en is het eerste dat daadwerkelijk tot
besluitvorming door het parlement zal leiden. Deze mensen vragen de
politiek om te kiezen voor een veehouderij zonder dierenleed,
zonder milieuvervuiling en zonder import van veevoersoja die ten
koste gaat van tropische bossen.

Campagneleider Wouter van Eck van
Milieudefensie is verheugd met de positieve resultaten van het
doorgerekende plan. 'Het is al lang duidelijk dat de samenleving
een omschakeling naar maatschappelijk verantwoorde veehouderij
wenst. Nu blijkt dat dit óók beter uitpakt voor de
boeren. Dit burgerinitiatief biedt de Tweede Kamer de historische
kans om de bakens te verzetten. Niemand is er bij gebaat bij het
vasthouden aan verouderde tegenstellingen. We roepen àlle
kamerleden op om de discussie over het burgerinitiatief open aan te
gaan.'

bron:Milieudefensie