Het bruto binnenlands product (BBP) van 2001 is door herziening van
definities en ramingsmethoden ruim 18 miljard euro hoger dan eerder
gepubliceerd. Dat komt overeen met een bijstelling van 4,3 procent. Ook
andere economische indicatoren zoals de consumptie door huishoudens, het
saldo op de lopende rekening van Nederland met het buitenland, het
arbeidsvolume, het tekort en de schuld van de overheid en het bruto nationaal
inkomen (BNI) zijn bijgesteld.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek voert elke vijf tot tien jaar een revisie
van de Nationale rekeningen uit. De Nationale rekeningen zijn een statistische
beschrijving van de economie. Het doel van de revisie is enerzijds om
veranderingen in concepten en definities door te voeren. Dit is het gevolg van
internationale afspraken. Anderzijds sluiten de Nationale rekeningen nu beter
aan op de economische werkelijkheid zoals die gemeten wordt met nieuwe en
herziene statistieken die de basis vormen voor de Nationale rekeningen.
Consumptie huishoudens ruim 11 miljard hoger
De consumptie van huishoudens is bij de revisie ruim 11 miljard euro
opwaarts bijgesteld. Na revisie wordt een deel van de dienstverlening door
banken toegerekend aan de gebruikers, waaronder de huishoudens. Dit is
conform internationale afspraken. Daardoor is de consumptie van
huishoudens met 5 miljard euro naar boven aangepast.
Verder zijn er verbeterde omzetgegevens van de detailhandel gebruikt bij de
raming van de consumptie door huishoudens. Dat heeft een opwaarts effect
van eveneens 5 miljard euro. Ten slotte zijn er veranderingen doorgevoerd in
de ramingen van de woningdiensten, de telecomdiensten en de aankoop van
tweedehands auto's door huishoudens.

Zowel het saldo op de goederen- en dienstenbalans als het saldo van de
inkomensbalans is naar boven bijgesteld. Hierdoor is het totale overschot op
de lopende rekening van Nederland met het buitenland 7,2 miljard euro hoger.
Aan de bijstellingen ligt een sterk verbeterde waarneming door De
Nederlandsche Bank en het CBS van de transacties met het buitenland ten
grondslag. Daarnaast is met de nieuwe gegevens voor de detail- en
groothandel een betere aansluiting verkregen met de gegevens over de in- en
uitvoer van goederen.

bron:CBS