De ministerraad heeft op voorstel van
ministers Eurlings van Verkeer en Waterstaat, mede namens minister
Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ingestemd met een
ontwerpbesluit tot wijziging van de regelgeving voor rij- en
rusttijden in het vracht- en busvervoer. Hiermee voert het kabinet
een nieuwe Europese verordening uit, die de bestaande verordening
uit 1985 vervangt. Deze heeft tot doel de werkomstandigheden van
chauffeurs te verbeteren, de verkeersveiligheid te verhogen en de
concurrentievoorwaarden voor bedrijven in de gehele Europese Unie
te harmoniseren. Tevens maakt de verordening een efficiëntere
handhaving mogelijk en stelt deze het gebruik van een digitale
tachograaf in nieuwe voertuigen verplicht. Deze verordening treedt
op 11 april 2007 in alle lidstaten in werking.

De wijziging van de regelgeving betreft
voornamelijk een aanpassing van concrete regels voor de pauze,
dagelijkse en wekelijkse rusttijd. Zo mag een chauffeur zijn
verplichte pauze na vier en een half uur rijden nog steeds verdelen
in twee periodes, maar na 11 april moet de tweede pauze minimaal
een half uur duren in plaats van een kwartier. De chauffeur mag nu
ook zijn verplichte dagelijkse rusttijd van elf uur verdelen over
twee blokken, maar dan moet de eerste periode minstens drie uur en
de tweede minimaal negen uur duren. Verder is de verplichte
wekelijkse rusttijd van 36 uur op de standplaats komen te
vervallen. Ook beperkt de nieuwe regeling de periode tussen twee
wekelijkse rusttijden tot zes (in plaats van twaalf) dagen voor het
busvervoer.

Een tweede belangrijke wijziging beoogt
een doeltreffende handhaving in de gehele Europese Unie te
bevorderen. Hiertoe zijn de regels voor de registratie van rij- en
rusttijden voor zowel de chauffeur als de onderneming
aangepast.

Nieuw is de mogelijkheid die de
Nederlandse bevoegde instanties hebben om buitenlandse chauffeurs
te beboeten op overtredingen die zij in andere lidstaten hebben
begaan.

Ten slotte is in de verordening een
gewichtsbeperking van 7,5 ton ingevoerd voor het vervoer van
materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder beroepshalve
gebruikt. Voor deze categorie was voorheen geen gewichtsbeperking
vastgesteld. Voertuigen die als gevolg hiervan niet meer
vrijgesteld zijn, moeten vanaf 1 januari 2008 aan de bepalingen
voldoen.

bron:VenW