De rechtbank 's-Hertogenbosch heeft Guus
Hiddink vandaag veroordeeld voor het medeplegen van het doen van
een onjuiste en onvolledige belastingaangifte over de periode van 1
januari 2003 tot en met 26 augustus 2003. De straf bestaat uit een
geldboete van 45.000 euro (subsidiair 255 dagen hechtenis) en een
voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden met een proeftijd
van twee jaren.

De rechtbank nam bij het bepalen van de
straf in aanmerking dat Hiddink aanvankelijk de intentie had om
feitelijk in België te gaan wonen, maar dat daarvan in 2003
volstrekt niets is terechtgekomen. Hiddink had daarom voor 2003 in
de aangifte moeten opnemen dat hij in Nederland woonachtig was in
plaats van te volharden bij de woonplaats in België. Dat hij
dat niet heeft gedaan, is zeer laakbaar. Anderzijds hield de
rechtbank ermee rekening dat Hiddink niet eerder voor soortgelijke
feiten is veroordeeld, dat hij over de inkomsten reeds belasting
heeft betaald in België en Zuid-Korea en dat hij in hoge mate
heeft blootgestaan aan negatieve publiciteit.

De rechtbank legt een aanzienlijk lichtere
straf op dan de officier van justitie eiste. Dit komt omdat de
rechtbank Hiddink vrijspreekt van het doen van een onjuiste en
onvolledige aangifte voor de periode van 31 oktober 2002 tot en met
31 december 2002. Bovendien is het belastingnadeel niet exact vast
te stellen, maar het is in ieder geval lager dan de officier van
justitie heeft betoogd.

De rechtbank is van oordeel dat een
geldboete een passende sanctie is. Voor hetgeen bewezen is
verklaard, kan de geldboete volgens de wet ten hoogste 45.000 euro
bedragen. Een hogere boete is niet mogelijk omdat het fiscale
nadeel over 2003 thans niet te bepalen is. In verband met de ernst
van het bewezenverklaarde legt de rechtbank bovendien een
voorwaardelijke gevangenisstraf op van zes maanden.

Waarom is Hiddink vrijgesproken van fraude
in de periode in 31-10-2002 tot 31-12-2002?

De rechtbank heeft allereerst vastgesteld
dat Hiddink in deze periode geen fiscaal inwoner van Nederland was,
onder meer omdat hij in Nederland geen vast adres had en hij niet
in Nederland stond ingeschreven. Verder blijkt uit de feiten dat
Hiddink op zoek was naar een huis in België. Hij heeft met
zorg naar een passende woning gezocht waaruit blijkt dat het ook
zijn bedoeling was daar daadwerkelijk te gaan wonen. Eind november
2002 is de door hem gehuurde woning in België beschikbaar
gekomen. Dat hij daar in de genoemde periode in 2002 niet heeft
geslapen, kan mede komen omdat hij toen veel in het buitenland is
geweest (Spanje, Zuid Korea, Engeland en Spanje). Nu hij in deze
periode in België was ingeschreven in het bevolkingsregister
kan zijn adres in België als woonplaats worden aangemerkt.

Waarom is hij wel veroordeeld voor
1-1-2003 tot 26-8-2003?

Van de oorspronkelijke intentie om in
België te gaan wonen, is in die -veel langere- periode
volstrekt niets terechtgekomen. Hiddink had er blijkens zijn
verklaring ook geen noemenswaardige contacten. Het is daarom
volgens de rechtbank evident dat Hiddink naar Belgisch fiscaal
recht geen inwoner van België was. Naar het oordeel van de
rechtbank was Hiddink blijkens de bewijsmiddelen in die periode wel
fiscaal inwoner van Nederland. Immers was er al weer bijna een half
jaar verstreken sinds Hiddink naar Nederland was gekomen en vanuit
Nederland zijn werk verrichtte. Hij bleef voornamelijk in Nederland
en er was geen enkele kenbare intentie om buiten Nederland te gaan
wonen. Hiddink heeft verklaard in 2003 bij zijn partner te wonen in
Amsterdam. Al in maart 2003 heeft hij de woning bezichtigd in
Nederland die hij in augustus 2003 met zijn partner betrok. De
omstandigheden dat Hiddink in genoemde periode niet ingeschreven
stond in Nederland, niet een eigen woning ter beschikking had en
dat niet is komen vast te staan dat een deel van de woning van zijn
partner voor hem was ingericht, leggen tegenover alle andere
genoemde omstandigheden te weinig gewicht in de schaal.

De rechtbank oordeelt dat de aangifte over
2003 opzettelijk onjuist is gedaan omdat Hiddink aangaf dat hij in
gemelde periode in België woonde, terwijl dat in werkelijkheid
Nederland was. Verschillende adviseurs hebben Hiddink duidelijk
gemaakt hij op zijn minst echt in België zou moeten wonen, om
als fiscaal inwoner van België te worden aangemerkt. Hiddink
wist dus dat de enkele inschrijving in België niet voldoende
was.

Voor het medeplegen van dezelfde feiten en
voor het doen van een onjuiste en onvolledige aangifte van
vennootschapsbelasting over 2001 voor een andere klant,
veroordeelde de rechtbank de belastingadviseur van Hiddink tot een
geldboete van 45.000 euro en een voorwaardelijke gevangenisstraf
van acht maanden met een proeftijd van twee jaren.

bron: Rechtbank 's-Hertogenbosch