(Persbericht) De hoogste tijd om scholen op asbest te controleren en beheersen
Hoe veilig zijn onze schoolgebouwen?

Uit de documentaire ´Asbest vrijgekomen‘˜ van televisieprogramma Zembla op 15 januari jl. blijkt dat veel scholen geen idee hebben waar in hun gebouw asbest zit. Dit nieuws leidt tot verontwaardigde reacties. Vooral ouders willen weten hoe veilig het schoolgebouw van hun kind is. Ook rijzen er vragen wie verantwoordelijk is voor asbest in die gebouwen. Terechte vraagstukken. Toch is er geen reden tot paniek. Asbest in schoolgebouwen is namelijk heel goed beheersbaar. Wel is het hoog tijd om de veiligheid van schoolgebouwen de komende maanden onder de loep te nemen. Asbestonderzoek en asbestbeheersing hebben de hoogste prioriteit.

Het thema asbest in schoolgebouwen komt niet uit de lucht vallen. Asbest was in 2010 veelvuldig in het nieuws. De gezondheidsraad kwam bijvoorbeeld met een rapport waaruit blijkt dat asbest gevaarlijker is dan tot nu toe werd gedacht. Ook deed de Hoge Raad een uitspraak en werd duidelijk dat de aanwezigheid van niet-hechtgebonden asbest per definitie ´een gebrek van het gehuurde is‘˜. Een uitspraak met een grote impact, omdat huurders hiermee de eigenaar kunnen dwingen maatregelen te treffen.
De overheid en asbestbranche zijn nu druk bezig om de asbestwet en -regelgeving aan te scherpen. Dit heeft de komende jaren ongetwijfeld een groot effect op hoe we in Nederland tegen de asbestproblematiek aankijken en hoe we hiermee omgaan. Het televisieprogramma Zembla bracht dit thema via schoolgebouwen onder de aandacht.

Gevaren van asbest tot nu toe nog onderbelicht
Eerst even een belangrijke nuancering. Het onderzoek van Zembla richtte zich op schoolgebouwen, maar zou in andere sectoren tot precies dezelfde uitkomsten geleid hebben. Het is een gegeven dat we in Nederland (en de rest van de wereld) nog onvoldoende voorbereid zijn op de gevaren van asbest. Liefst 75% van de gebouweigenaren voert geen onderzoek uit naar asbest. In de meeste gevallen is dat niet eens een bewuste keuze. Het achterblijven van deze onderzoeken ligt veel meer in het feit dat de gevaren van asbest tot nu toe onderbelicht zijn. Gebouweigenaren zijn zich dus vaak van geen kwaad bewust. Alle ontwikkelingen rondom asbest maken aan die onwetendheid een einde.

Blootstellingsrisico‘˜s bij kinderen groter
Het heeft een specifieke reden dat juist asbest in schoolgebouwen in de schijnwerpers staat. De blootstellingsrisico‘˜s van kinderen en jong volwassenen zijn namelijk veel groter dan bij volwassenen. Schoolbesturen en de gemeenten (die in de meeste gevallen verantwoordelijk zijn voor de schoolgebouwen) zijn alleen al daarom natuurlijk genoodzaakt om in actie te komen en hun verantwoordelijkheid te nemen.

Asbest prima beheersbaar
Het nemen van die verantwoordelijkheid is eigenlijk niet eens zo moeilijk. Asbest is in de praktijk namelijk goed beheersbaar. In gevaarlijke situaties zal asbest uiteraard zo snel mogelijk verwijderd moeten worden. In de meeste gevallen hoeft asbest niet gesaneerd te worden, omdat er geen gevaarlijke situatie is. Het zijn uiteraard de asbestexperts die hierover een goed oordeel kunnen vellen en precies weten welke acties op welk moment nodig zijn. Het zijn overigens ook diezelfde specialisten die al jaren waarschuwen dat asbest gevaarlijk kà¡n zijn. Ze adviseren al jaren dat we onze gebouwen beter moeten inspecteren.

Verscherpte regelgeving op komst
Er zit de komende jaren ongetwijfeld een verscherpte wet- en regelgeving aan te komen. Het ziet er zelfs naar uit dat onder andere scholen, ziekenhuizen en sportaccommodaties verplicht preventief onderzocht moeten worden op asbest. Een goede zaak. Het is namelijk een feit dat in 80% van de gebouwen van và³à³r 1993 asbest is toegepast. Er ontstaat een probleem als deze toepassingen beschadigd zijn en/of gemakkelijk beschadigd kunnen worden. Dan is het risico dat asbest vrij komt groot en loopt onze gezondheid en veiligheid gevaar.

Beheersing van asbest krijgt meer aandacht
Naast onderzoek zal vanuit de overheid de druk opgevoerd worden om hoog in te zetten op de beheersing van asbest. De oplossing ligt al in de kast via de zogenoemde asbestbeheersplannen. Hiermee voorkomen scholen en gemeenten aansprakelijkheidsschades en dure spoedsaneringen. Tot slot goed om te weten: in de praktijk blijkt 98% van de scholen geen asbest te hoeven saneren en zijn de risico‘˜s eenvoudig weg te nemen. Kortom: er is dus geen reden tot paniek; wà©l tot actie.

Noot voor de redactie

´Hoe staat het met de veiligheid van uw school?‘˜, ´Wie is verantwoordelijk voor asbest in een pand?‘˜, ´Is er een verplichting van asbestinventarisaties op scholen op komst?‘˜. Stuk voor stuk belangrijke maatschappelijke vragen. Wij kunnen ons voorstellen dat u hier graag een verhaal over publiceert. Daarom bieden wij u dit achtergrondverhaal aan. Als expert op asbestgebied (Search voert al bijna twintig jaar asbestonderzoek uit) gaan we hier graag met u over in gesprek. Kijk voor meer informatie op www.asbestfeiten.nl. Hier ook meer over ´Asbestfeiten; pleidooi voor een hernieuwde samenwerking‘˜, een boek dat we vanuit het maatschappelijke belang schreven over meer samenwerking in de asbestketen.

Neem voor inhoudelijke vragen naar aanleiding van dit artikel contact op met:
Udo Waltman, bedrijfsdirecteur Search laboratorium BV en Search opleidingen BV
Michel Baars, bedrijfsdirecteur Search Ingenieursbureau BV
Telefoonnummer 0413-292982.

Perscontact via Marieke Hoezen, PR medewerker. Telefoonnummer: 0413-292982