Nationaal actieplan mensenhandel - Het uitbuiten en misbruiken van mensen, in het bijzonder van kinderen,
is ontoelaatbaar. Het kabinet wil daarom gericht voorlichten om
mogelijke mensenhandel tijdig te herkennen dan wel te voorkomen. Het
aantal plaatsen voor de opvang van ernstig bedreigde vrouwen en
kinderen, waaronder slachtoffers van mensenhandel, wordt uitgebreid.
Verder worden afspraken gemaakt met buitenlandse autoriteiten om
slachtoffers die terugkeren op te vangen en te begeleiden. De opsporing
van mensenhandel heeft prioriteit bij de nationale recherche en moet
zijn ingebed bij de regionale politiekorpsen en bij andere
opsporingsinstanties. Dat zijn enkele kernpunten uit het Nationaal
actieplan mensenhandel waarmee de ministerraad op voorstel van minister
Donner van Justitie heeft ingestemd.

Met de opheffing van het bordeelverbod enkele jaren geleden en de
intensivering van de aanpak van misstanden in het prostitutiebeleid
voldoet het kabinet aan enkele belangrijke voorwaarden om mensenhandel
effectief te kunnen bestrijden. Met de eerder aangekondigde wijziging
van het mensenhandelartikel in het Wetboek van Strafrecht worden in de
toekomst alle vormen van mensenhandel met als doel commerciële
uitbuiting strafbaar. Maar het kabinet wil primair investeren in het
voorkomen van mensenhandel en de opvang van slachtoffers. Het kabinet
reageert hiermee onder meer op de derde rapportage van de Nationale
Rapporteur Mensenhandel.

Slachtoffers van mensenhandel die niet in het bezit zijn van een
permanente verblijfsvergunning mogen in de regel tijdelijk in Nederland
verblijven om te bedenken of zij aangifte willen doen en om zo nodig
beschikbaar te blijven tijdens de strafrechtelijke procedure. De
uitvoering van deze B9-procedure wordt verbeterd. Het aantal
opvangplaatsen voor hen die dat nodig hebben vanwege ernstige
bedreigingen wordt de komende jaren uitgebreid met 200 plaatsen.
Slachtoffers van mensenhandel worden door de betrokken
(hulpverlenings)instanties apart geregistreerd. Verder worden deze
instanties gewezen op het feit dat slachtoffers een verblijfsstatus
kunnen krijgen als zij bij terugkeer moeten vrezen voor represailles.
Het ministerie van Buitenlandse Zaken zal rapporteren over de
mogelijkheden van bescherming in de landen van herkomst. Met
buitenlandse autoriteiten worden nadere afspraken gemaakt over de
bescherming van slachtoffers die terugkeren.

Een belangrijk aandachtsgebied is het tijdig herkennen van mogelijke
mensenhandel dan wel het voorkomen van mensenhandel. Hulpverlenings- en
opsporingsinstanties worden voorgelicht over de wettelijk verruiming
van het begrip mensenhandel om zo tijdig potentiële slachtoffers te
signaleren. De loverboy-problematiek krijgt in de aanpak van
mensenhandel specifieke aandacht. De kennis over de werkwijze en het
profiel van loverboys wordt verspreid onder alle politiekorpsen.
Klanten van prostituees zullen door middel van gerichte voorlichting
gewezen worden op hun verantwoordelijkheid om misstanden te melden aan
de politie, eventueel anoniem via Meld Misdaad Anoniem.

Het opsporen van mensenhandel is à©à©n van de speerpunten in de aanpak
van de georganiseerde misdaad. De nationale recherche en de
bovenregionale teams, maar ook de regionale politiekorpsen zijn
verantwoordelijk. Het openbaar ministerie zal een nieuwe aanwijzing
Mensenhandel opstellen. Verder worden zowel slachtoffers als daders
centraal geregistreerd om daarop de gegevens ter beschikking te stellen
aan de overige korpsen. In samenwerking met andere diensten waar onder
SIOD, FIOD/ECD, Belastingdienst, Meldpunt Ongebruikelijke Transacties
en het vreemdelingentoezicht wordt de informatiepositie verbeterd en
worden andere strafbare feiten rondom mensenhandel in kaart gebracht en
zo mogelijk vervolgd. In internationaal verband is er een pilot gestart
met een aantal EU-lidstaten, waar onder Duitsland en het Verenigd
Koninkrijk, om mensenhandel uit Bulgarije aan te pakken. Dit zal
gebeuren in de vorm van een gemeenschappelijk Onderzoeksteam.

Bron: Ministerie van Algemene Zaken