Het auditteam voetbalvandalisme is aanwezig geweest bij de wedstrijden
Willem II - NAC en Feyenoord - PSV. In zijn wedstrijdverslagen komt het
auditteam tot de conclusie dat de beleidsmatige voorbereiding op de
wedstrijden in Tilburg en Rotterdam goed is, maar dat in de uitvoering
nog diverse veiligheidsaspecten voor verbetering vatbaar zijn.
Opvallend zijn verder de inspanningen in beide steden om de
politie-inzet te reduceren en het (nog) niet benutten van de
mogelijkheden die pasfotoregistratie en meldingsplicht bieden voor het
handhaven van stadionverboden.
 
 
De organisatie van beide wedstrijden is door betrokken partijen grondig
en goed voorbereid. De lijnen van het beleidskader voetbalvandalisme
worden goed gevolgd. De lokale convenanten evenals de draaiboeken van
politie en clubs zijn over het algemeen helder, volledig en goed
doordacht. Een scenario voor het staken van een wedstrijd, bijvoorbeeld
als gevolg van kwetsende spreekkoren, ontbreekt. Dit dient opgenomen te
worden in de draaiboeken van alle clubs en politiekorpsen.  
 
In beide speelsteden wordt gewerkt aan het terugdringen van
politie-inzet. Rotterdam ziet mogelijkheden in het multi-tasken van de
ME en het overdragen van politietaken aan stewards, terwijl Tilburg
effect sorteert met een verbeterde inrichting van de stadionomgeving.
Het auditteam onderschrijft deze ontwikkelingen, zeker tegen de
achtergrond van de relatief grote politie-inzet bij de wedstrijden: 122
personen bij de C (=hoog risico) wedstrijd in Tilburg en 300 bij de B
(midden risico) wedstrijd in Rotterdam. Voor beide wedstrijden geldt
echter dat de gepleegde inzet goed is afgewogen tegen de
omstandigheden, de risico's en tegen de inzet van stewards.   
N.B.: Willem II - NAC, 14.700 bezoekers waaronder 800 NAC supporters,
130 stewards/begeleiders van Willem II en 45 van NAC. Feyenoord - PSV,
42.000 bezoekers waaronder 1600 PSV supporters, 490
stewards/begeleiders van Feyenoord en 86 van PSV.  
 
Het wedstrijdbezoek bij Feyenoord heeft aan het licht gebracht, dat een
juiste fouillering van supporters onder druk komt te staan naarmate het
aanvangstijdstip van de wedstrijd nadert en er nog grote groepen
supporters naar binnen moeten. Ook blijkt dat er verschil is in
interpretatie over de benaming van kaartverkoop: 1 op 1 kaartverkoop
betekent in Tilburg 1 extra toegangsbewijs per clubkaarthouder, terwijl
dat in Rotterdam als 1 op 2 wordt aangeduid. Hierover moeten eenduidige
afspraken gemaakt worden, temeer omdat deze definitieproblematiek bij
meerdere BVO's speelt. Bovendien is het onwenselijk dat bij een
categorie C wedstrijd per persoon twee kaarten kunnen worden gekocht.
Het brengt onbekenden in het stadion en maakt ontduiking van
stadionverboden eenvoudiger.  
Voorts is duidelijk geworden, dat het werken met grote aantallen
stewards hoge eisen stelt aan de briefing van de stewards, zeker als de
politie zich meer wil terugtrekken uit het stadion.  
 
Tenslotte blijkt in het algemeen dat clubs de mogelijkheden die er zijn
om stadionverboden te handhaven beter kunnen benutten. Een
meldingsovereenkomst voor civielrechtelijke stadionverboden is een goed
middel om een deel van de supporters met een stadionverbod weg te
houden van het stadion. In overleg met de KNVB kan de
meldingsovereenkomst tegenwoordig ook op een andere plaats en door een
andere instantie dan de politie worden uitgevoerd. Ten tweede biedt ook
pasfotoregistratie uitkomst. BVO's kunnen, mits aan bepaalde
voorwaarden wordt voldaan, pasfoto's van supporters registreren voor de
handhaving van huisregels en stadionverboden. Supporters gaan een
contract aan met de club waarin staat vermeld dat de foto wordt
gebruikt in geval van overtreding van de huisregels of het opleggen van
een stadionverbod.   
 
De conclusies en aanbevelingen uit wedstrijdbezoeken en uit onderzochte
incidenten worden door het auditteam verwerkt in zijn eindrapport
2004-2005. Andere wedstrijden die dit seizoen door het auditteam zijn
bezocht zijn Utrecht - Ajax en AGOVV -  Go Ahead Eagels. De
incidenten rondom de wedstrijd NAC - FC Groningen worden momenteel
onderzocht, waarbij het (daags) vooraf treffen van supportersgroepen
centraal staat. Daarnaast richt het auditteam zich dit seizoen op onder
andere het beleid ten aanzien van spreekkoren en de mogelijkheden met
betrekking tot pasfotoregistratie.   
 
Het auditteam voetbalvandalisme is ingesteld door de minister van
Binnenlandse Zaken bij besluit van 13 augustus 2003 en heeft tot taak
om bij ingrijpende incidenten van voetbalvandalisme in Nederland
kortlopend feitenonderzoek te doen en onderzoek te doen naar het
voorkà³men van incidenten.  

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular