Met ingang van 1 januari 2006 worden de uitkeringen op grond van een aantal socialeverzekeringswetten verhoogd. Dit is het gevolg van de aanpassing van het wettelijk minimumloon en de sociale uitkeringen aan de ontwikkeling van de lonen en prijzen. Sinds 1 januari is de zogeheten koppeling van lonen en uitkeringen weer hersteld.

De wijziging leidt ertoe dat bijvoorbeeld de netto uitkering van een echtpaar, waarvan beide partners 65 jaar of ouder zijn en die alleen AOW ontvangen, ruim 35 euro per maand stijgt, in vergelijking met de uitkering vanaf 1 juli 2005. De totale netto uitkering voor een echtpaar komt daarmee op ruim 1190 euro per maand (exclusief vakantietoeslag en exclusief de extra tegemoetkoming van bruto 9,66 euro per maand voor AOW-gerechtigden). Inclusief de tegemoetkoming komt de uitkering uit op bijna 1210 euro per maand. Iedere partner ontvangt 50 procent van dit bedrag. De netto uitkering van alleenstaande AOW'ers stijgt met ruim 41 euro tot ruim 870 euro per maand (exclusief vakantietoeslag en tegemoetkoming). Inclusief tegemoetkoming komt dit uit op ruim 880 euro per maand. Deze bedragen gelden voor AOW-gerechtigden zonder aanvullend pensioen.
AOW
Gehuwde of samenwonende partners hebben elk een zelfstandig recht op een AOW-pensioen dat netto gelijk is aan de helft van het netto minimumloon. De AOW voor een alleenstaande is gelijk aan 70 procent van het netto minimumloon. Eénoudergezinnen ontvangen een pensioen dat netto gelijk is aan 90 procent van het netto minimumloon. Het gaat om ongehuwde pensioengerechtigden met een kind jonger dan 18 jaar voor wie zij kinderbijslag ontvangen. Een gehuwde met een partner jonger dan 65 jaar ontvangt een pensioen van 50 procent van het minimumloon (de uitkering voor een gehuwde) en een toeslag van maximaal hetzelfde bedrag (bruto 636,69). Is het recht op pensioen ingegaan vóór 1 februari 1994 en is de partner nog geen 65 jaar, dan komt het pensioen overeen met 70 procent van het netto minimumloon en is de toeslag maximaal 30 procent.

De uitkeringsbedragen per 1 januari 2006 zijn in onderstaand overzicht weergegeven. Bruto p.mnd Bruto vak. AOW uitk.p.mnd Gehuwden euro 636,69 euro 38,02 Gehuwden met maximale toeslag euro1273,38 euro 76,04 (partner jonger dan 65 jaar)
Maximale toeslag euro 636,69
Ongehuwden euro 932,67 euro 53,22 Ongehuwd met kind tot 18 jaar euro1155,30 euro 68,43

AOW-pensioen ingegaan vóór 1-2-1994
Gehuwden zonder toeslag euro 932,67 euro 53,22 (partner jonger dan 65 jaar)
Maximale toeslag euro 340,71
Gehuwden met maximale toeslag euro1273,38 euro 76,04 (partner jonger dan 65 jaar)

De genoemde bedragen zijn exclusief de tegemoetkoming aan AOW-gerechtigden van bruto 9,66 euro per maand.

De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het inkomen van de jongere partner. Van dit inkomen (voor zover verkregen uit arbeid) wordt eerst een deel buiten beschouwing gelaten. Deze vrijlating bedraagt 15 procent van het bruto minimumloon (190,90 euro) en eenderde deel van het meerdere aan bruto inkomsten. Wat daarna overblijft, wordt in mindering gebracht op de toeslag. Deze toeslag bedraagt maximaal bruto 636,69 euro per maand. Indien de jongere partner een bruto inkomen heeft van 1145,93 euro of meer, bestaat er geen recht meer op de toeslag. Indien het recht op toeslag voor 1 februari 1994 is ingegaan, bedraagt de toeslag maximaal bruto 340,71 euro. In dat geval is er geen recht meer op toeslag bij een bruto-inkomen van 701,96 euro of meer. Inkomen in verband met arbeid, bijvoorbeeld een sociale verzekeringsuitkering, wordt geheel gekort op de toeslag.
De bij deze bruto bedragen behorende netto uitkeringen zijn in onderstaand overzicht weergegeven. Hierbij is uitgegaan van de situatie dat betrokkenen geen aanvullend pensioen hebben.

Netto AOW gehuwden (50% AOW-uitkering per maand per persoon)
1-7-2005 1-1-2006 verschil

per maand euro 577,50 euro 595,31 euro 17,81 vakantietoeslag euro 33,01 euro 35,55 euro 2,54 Totaal euro 610,51 euro 630,86 euro 20,35

Voor een echtpaar zijn de bedragen twee maal zo hoog.

Netto AOW voor alleenstaanden

1-7-2005 1-1-2006 verschil

per maand euro 830,94 euro 872,05 euro 41,11 vakantietoeslag euro 38,58 euro 41,13 euro 2,55 Totaal euro 869,52 euro 913,18 euro 43,66

Deze bedragen zijn exclusief de tegemoetkoming aan AOW-gerechtigden.
ANW
De uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet (ANW) bedraagt maximaal 70 procent van het netto minimumloon. Nabestaanden die een halfwees onder de 18 jaar verzorgen, krijgen bovendien een inkomensonafhankelijke uitkering van 20 procent van het netto minimumloon. De ANW is inkomensafhankelijk. Inkomen in verband met arbeid (uitkeringen) wordt er geheel van afgetrokken. Van inkomen uit arbeid blijft een deel buiten beschouwing (50 procent van het minimumloon plus een derde deel van het meerdere). Nabestaanden die onder het overgangsrecht vallen en vroeger een AWW-uitkering ontvingen, krijgen indien na deze inkomenstoets een lager uitkeringsbedrag overblijft, in ieder geval een bodemuitkering van 30 procent van het bruto minimumloon.

Bruto p.mnd Bruto vak. uitk.p.mnd Nabestaandenuitkering euro 994,97 euro 64,63 Halfwezenuitkering euro 228,49 euro 18,45 Wezenuitkering tot 10 jaar euro 318,39 euro 20,68 Wezenuitkering van 10
tot 16 jaar euro 477,59 euro 31,02 Wezenuitkering van 16
tot 21/27 jaar euro 636,78 euro 41,36
Kinderbijslag
De kinderbijslagbedragen worden per 1 januari weer halfjaarlijks aangepast. Dat betekent dat op 1 januari 2006 het basisbedrag per kind 254,13 euro is.

De hoogte van de kinderbijslag is afhankelijk van de leeftijd van het kind.

Voor kinderen die op of na 1 januari 1995 geboren zijn, is de hoogte van het kinderbijslagbedrag alleen nog maar afhankelijk van de leeftijd. Voor kinderen die geboren zijn vóór 1 januari 1995 of die na 1 oktober 1994, 6 of 12 jaar worden, bestaat er een overgangsregeling. Deze houdt in dat de hoogte van het kinderbijslagbedrag, naast de leeftijd van het kind, ook nog afhankelijk is van het aantal kinderen in het gezin.

I. Kinderen geboren vóór 1 januari 1995 die na 1 oktober 1994 6 of 12 jaar zijn geworden:
6 t/m 11 jaar 12 t/m 17 jaar Gezinnen met:

1 kind euro 216,01 euro 254,13
2 kinderen euro 244,00 euro 287,06
3 kinderen euro 253,33 euro 298,04
4 kinderen euro 273,84 euro 322,16
5 kinderen euro 286,14 euro 336,64
6 kinderen euro 294,35 euro 346,29

II. Voor kinderen geboren op of na 1 januari 1995 gelden de volgende bedragen:
0-6 jaar euro 177,89
6-12 jaar euro 216,01
12-18 jaar euro 254,13
Deze bedragen blijven gelijk, ongeacht de gezinsgrootte.
Wajong
De grondslag van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong), op basis waarvan de uitkering wordt berekend, wordt per 1 januari 2006 verhoogd.

Ook de grondslagen voor Wajong-gerechtigden beneden de 23 jaar, die worden afgeleid van de minimumjeugdlonen, worden op die datum verhoogd.

Per 1 januari 2006 zijn deze grondslagen (exclusief vakantietoeslag) per dag: vanaf 23 jaar ten hoogste euro 58,51
22 jaar ten hoogste euro 49,73
21 jaar ten hoogste euro 42,42
20 jaar ten hoogste euro 35,98
19 jaar ten hoogste euro 30,72
18 jaar ten hoogste euro 26,62

Naast de Wajong-uitkering heeft elke Wajong-gerechtigde onder de 23 jaar recht op een tegemoetkoming. Deze tegemoetkoming is bedoeld om de inkomenseffecten te compenseren die door de invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet ontstaan.

22 jaar euro 1,58 bruto per maand
21 jaar euro 3,83
20 jaar euro 7,75
19 jaar euro 12,92
18 jaar euro 13,50
Maximumdagloon
Het maximumdagloon voor de berekening van de WW-, de WIA en WAO-uitkeringen wordt per 1 januari 2006 vastgesteld op 168,00 euro.

Kopjes op de uitkeringen
Teneinde te voorkomen dat de loondervingsuitkeringen op minimumniveau van alleenstaanden van 21 jaar of ouder bij werkloosheid of volledige arbeidsongeschiktheid beneden het voor hen geldende sociale minimum dalen, zijn in de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid bepalingen opgenomen die voorzien in een verhoging van de uitkering tot dat minimumniveau.

Dit zijn de zogeheten kopjes op de uitkering. Deze uitkeringsbedragen zijn aangepast ten opzichte van het niveau van 1 juli 2005, omdat ze zijn gekoppeld aan het netto minimumloon.

Deze kopjesbedragen zijn per 1 januari 2006 als volgt vastgesteld: ZW/WW/WAO/WIA/Wajong + Alleenstaanden:
vanaf 23 jaar euro 45,06
22 jaar euro 34,51
21 jaar euro 29,05

+ exclusief vakantietoeslag

Premiepercentages 1 januari 2006
werkg. werkn. totaal max.premie inkomen AOW -- 17,90 17,90 euro 30.632,00 p.j. Anw -- 1,25 1,25 idem AWBZ -- 12,55 12,55 idem WAO/WIA-basis 5,40 0,00 5,40 euro 168,- p.d. a) WAO-rekenpremie 0,98 0,00 0,98 idem WAO-gemiddelde premie 1,10 0,00 1,10 idem AWf (werkloosheids-
verzekering) b) 3,45 5,20 8,65 idem ZVW-inkomensafhankelijke
bijdrage c) 6,50c) 6,50 6,50 euro 30.015,00 p.j.

a) Het bedrag per maand bedraagt euro 3654,-
b)Marginale premiepercentage AWf vanaf franchise van 58 euro per dag. c) De werkgever vergoedt de inkomensafhankelijke bijdrage van 6,5 procent die de werknemer moet betalen en draagt dit af. Verzekerden zonder werkgeversvergoeding zijn een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd van 4,4 procent.
bron:SZW