Bij gezamenlijke controles van verschillende overheidsdiensten bij
restaurants in Noord Nederland bleek bijna een op de vijf
gecontroleerde horecabedrijven gebruik te maken van illegale arbeid.
Zij hadden vreemdelingen in dienst voor wie geen werkvergunning was
aangevraagd. Een deel van deze werknemers verbleef bovendien illegaal
in Nederland. Er werden relatief veel overtredingen bij Chinese
restaurants geconstateerd. Het Horeca Interventieteam heeft de
frauderende ondernemers aangepakt en beboet.

Bij 170 horecabedrijven is tussen september en eind november 2004
gecontroleerd of sprake is van onder meer uitkeringsfraude, illegale
arbeid en ontduiking van belasting en sociale premies. Hierbij werkten
verschillende overheidsdiensten samen: de Belastingdienst, de
Arbeidsinspectie, Uitvoering Werknemersverzekeringen (UWV), diverse
gemeenten en vreemdelingendiensten. De inspecties vonden plaats in
restaurants in Leeuwarden, Groningen, Emmen, Sneek, Winschoten en
Meppel. Het Horeca Interventieteam hanteerde het lik-op-stuk-beleid:
bij overtredingen is direct proces-verbaal opgemaakt.

Het team heeft een aantal werknemers aangetroffen met een bijstands-
WW-, WAO- of Ziektewetuitkering. Van de mensen met een
bijstandsuitkering bleek een kwart zwart te werken: zij gaven hun
inkomsten niet of niet volledig op aan de sociale dienst. UWV heeft de
overige uitkeringsgevallen nog in onderzoek. Relatief vaak kwam het
voor dat werkgevers geen melding hadden gedaan aan UWV van het
dienstverband van een werknemer. Omdat dit kan duiden op premiefraude, is UWV bezig al deze gevallen te onderzoeken.

Een op de vijf werknemers kreeg proces-verbaal omdat zij zich niet
konden legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Ook bleken
werkgevers niet altijd te beschikken over de benodigde kopieën van
identiteitspapieren van werknemers.

Waar het vermoeden bestond dat de voedselveiligheid niet in orde was,
heeft het onderzoeksteam een signaal afgegeven aan de Voedsel- en
Warenautoriteit. Dit was in een op de tien bedrijven het geval. In de
stad Groningen heeft het onderzoeksteam ook gekeken of de
horecabedrijven voldeden aan andere verplichtingen, zoals het hebben
van een exploitatievergunning, vergunningen voor speelautomaten en
inrichtingseisen van het pand. Bij ruim een derde van de restaurants
was bij de eerste inspectie iets mis. In alle gevallen bleken de
gebreken bij de controlebezoeken opgelost.

Vergeleken met vergelijkbare projecten in 2000 zijn de resultaten van
dit onderzoek iets gunstiger en werden minder overtredingen
geconstateerd. Volgens het horeca interventieteam is dit te danken aan
het preventieve effect dat uit is gegaan van publiciteit vooraf over
het project. Zo waren werknemers door de berichten erop geattendeerd
dat ze altijd een identiteitsbewijs bij zich moeten hebben.

Het is de bedoeling ook in de rest van het land met Horeca
Interventieteams inspecties uit te voeren in de bedrijfstak. Het
optreden van verschillende diensten in à©à©n team is efficiënter en
doordat fraude op diverse fronten tegelijk wordt onderzocht is de
financiële schade aan een kwaadwillend bedrijf maximaal. Geld dat door
fraude is verkregen, wordt teruggevorderd, aangevuld met boetes.

Het Horeca Interventieteam wil bonafide ondernemers een steuntje in de
rug geven. Immers, horecabedrijven die zich inlaten met frauduleuze
praktijken doen aan oneerlijke concurrentie ten opzichte van
ondernemers die zich aan de regels houden. Bovendien betekent illegale
tewerkstelling dat er minder mogelijkheden zijn voor mensen die hier
wel mogen werken.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid