Staatssecretaris Huizinga (VenW) wil meer
samenhang bereiken in de ontwikkelingen in het IJsselmeergebied.
Zij presenteerde daarvoor op 27 april 2007 een advies. Dit moet als
startpunt dienen voor nieuw beleid. Staatssecretaris Huizinga heeft
de visie 'Een ander IJsselmeergebied' aangeboden aan de
bestuurders van provincies, waterschappen en gemeenten rond het
IJsselmeergebied.

Medewerkers van de ministeries van VenW,
LNV en VROM kregen de opdracht op een creatieve manier naar de
mogelijkheden voor het gebied te kijken. Daaruit is de visie
opgesteld.

Nieuw beleid

De verslechterde ecologische toestand,
klimaatverandering en de druk op ruimte en bereikbaarheid vragen om
een integrale aanpak en nieuw beleid.

In het rapport wordt het toekomstige
beleid voor het IJsselmeer gericht op waterveiligheid, ecologie en
zoetwatervoorziening. Verder adviseert het rapport om het gebied op
te delen in compartimenten met verschillende waterpeilen.

Volgens Huizinga biedt het rapport ruimte
voor ontwikkelingen op het gebied van natuur, woningbouw en
mobiliteit.

Plan van aanpak

Het advies vormt het startpunt van de
discussie over de toekomst van het IJsselmeergebied. Binnenkort
begint er een consultatieronde. Hierin wordt gesproken met
regionale bestuurders en maatschappelijke organisaties.

In de zomer van 2007 komt Huizinga met een
plan van aanpak om een nieuw beleidskader te ontwikkelen. De
regio's moeten vervolgens zelf plannen ontwikkelen voor het
gebied.

Bron:VenW