Huub Oosterhuis hield gisteren de slotpreek op de 30ste Duitse Evangelische Kirchentag in Hannover. Hij riep de aanwezigen op vast te houden aan het bijbelse visioen van een nieuwe wereld. De Evangelische Kirchentag werd gisteren afgesloten met een dienst onder leiding van Landesbischà¶fin Margot Kà¤ssmann en Kirchentagspresident prof. Eckard Nagel. De bijeenkomst trok meer dan 100.000 mensen; veel jongeren maar ook prominenten uit de regionale en landelijke politiek.

Contra vrije markt
De Nederlandse theoloog, dichter en pastor Huub Oosterhuis hield de slotpreek. Een kerk die zich 'evangelisch' noemt, dient volgens Oosterhuis vast te houden aan het visioen van een 'nieuwe wereld'. Instemmen met de bestaande economische wereldorde is cynisme. De heersende ideologie van de vrije markt is schaamteloos, zij tast onze publieke moraal aan, zij holt ons geweten uit en ontmoedigt en verzwakt het verzet tegen een hardvochtig overheidsbeleid, aldus Oosterhuis.

Naar God via mensen
Oosterhuis hield alle christelijke theologen "van Maarten Luther tot Joseph Ratzinger" het woord voor van de filosoof en sjoah-overlevende Emmanuel Levinas: "In het feit dat de relatie tot het goddelijke via de relatie tot de mensen verloopt en met sociale rechtvaardigheid samenvalt ligt de hele geest van de joodse Bijbel."

Katholiek? 
De Duitse Kirchentag heeft vanouds een sterke oecumenische inslag, met deelname van en gastvrijheid jegens de rooms-katholieken. De uitnodiging aan Oosterhuis als betrekkelijke buitenstaander voor de slotpreek was niettemin opvallend. Opvallender nog was dat Oosterhuis werd aangeprezen als 'jezuiet' en als 'katholiek theoloog'. Al tientallen jaren is hij geen jezuïet meer, en is hij voor de RK-Kerk een dissident, die voor eigen rekening een gemeente leidt, exegese bedrijft, publiceert en een theologie en liturgie ontwikkelt. Overigens geheel in de geest van de Kirchentag zaten Oosterhuis en eregast Reinhard Marx, rk-bisschop van Trier, broederlijk naast elkaar. De bisschop nodigde allen uit volgend jaar in Saarbrà¼cken de 96ste Katholikentag te bezoeken.

bron:RKK