De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
krijgt de mogelijkheid om bestuurlijke boetes op te leggen als
wetten op het terrein van de volksgezondheid worden overtreden. De
inspectie heeft straks ook de bevoegdheid om in bepaalde gevallen
zorgdossiers in te zien, zonder toestemming van de betrokken
patiënt. Dit staat in een wetsvoorstel van minister
Hoogervorst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) waarmee de
ministerraad heeft ingestemd.

De inspectie kan hiermee slagvaardiger en
meer op maat invulling geven aan haar handhavingstaak. Snellere
sanctionering draagt bij aan een betere naleving. Goede handhaving
is van belang voor een kwalitatief goede en veilige gezondheidszorg
en voor het vertrouwen van de zorgconsument in de zorg. Overigens
blijft het strafrecht als aanvullend instrument tot handhaving
naast de bestuurlijke boete bestaan.

Uitbreiding van de mogelijkheden de IGZ
wordt voor de volgende wetten voorgesteld: Wet Beroepen in de
Individuele Gezondheidszorg, Kwaliteitswet zorginstellingen, Wet
bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen, Wet
klachtrecht cliënten zorginstellingen, Wet afbreking
zwangerschap, Wet op de medische hulpmiddelen, Wet veiligheid en
kwaliteit lichaamsmateriaal, Wet inzake bloedvoorziening en de
Opiumwet. In de Rijksbegroting VWS 2004 is dit voorstel al
aangekondigd.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat
het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden
gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de
Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede
Kamer.

bron:VWS