De IKON heeft een nieuw mission statement
geformuleerd waarin - meer dan voorheen - de nadruk ligt op de
protestants-christelijke opdracht van de interkerkelijke
omroep.

De laatste keer dat de IKON een mission
statement opstelde was in 2001. Toen zei de IKON nog 'vanuit
oecumenisch perspectief blikverruimende programma’s te willen
maken met als doel mensen te inspireren'.

Algemeen directeur Martin Fröberg
hierover: "Nu, in 2007, moeten we constateren dat de oude
formuleringen onvoldoende aangeven welke veranderingen de
samenleving in het algemeen, de publieke omroep in het bijzonder en
heel specifiek de IKON heeft doorgemaakt. De IKON ziet zichzelf nog
steeds als écht publieke omroep en zo willen we ook worden
herkend: wars van iedere vorm van commercie programma's maken die
er toe doen en die aanvullend zijn op het overige aanbod op radio,
televisie en internet".

De toegenomen aandacht en waardering voor
religie zijn voor Fröberg een prima invalshoek om een
waardevolle bijdrage te leveren aan onze multiculturele
samenleving. "In de visie van de IKON is elke levensbeschouwing
waardevol voor zover deze een bijdrage levert aan een menswaardige
wereld. We gaan daarbij uit van de eigen 'roots', maar we gaan
ook met respect de dialoog aan. Waar mogelijk willen we spreekbuis
zijn van de directe achterban, maar we hanteren hierbij objectieve
journalistieke criteria".

Volgens Fröberg zal de IKON in zijn
geheel - in het ene programma explicieter dan in het andere
én afhankelijk van de uitzendomgeving - herkenbaar moeten
zijn als afkomstig uit de (protestants-) christelijke traditie. Hij
ziet de interkerkelijke omroep als een omroep van het Woord,
waarbij de bijbelse bron van tijd tot tijd zichtbaar en hoorbaar is
of anders ergens op de achtergrond mee-resoneert: "Binnen de
bijbelse traditie sluit de IKON theologisch/ideologisch aan bij de
oudtestamentische profeten en de nieuw-testamentische Jezus met
zijn evangelie voor hongerigen, dorstigen, gevangenen en
vreemdelingen".

Mission Statement IKON 2007:

De IKON produceert vanuit een
(protestants-) christelijke traditie en bijbels perspectief
blikverruimende en grensverleggende inhoud voor radio, televisie en
nieuwe media met als doel mensen te inspireren, te motiveren en te
activeren. Vanuit oprechte nieuwsgierigheid, verwondering en
kritisch vermogen levert de IKON op een eigenzinnige wijze een
bijdrage aan het maatschappelijk debat en slaat op een verbeeldende
wijze bruggen tussen gelovigen, anders gelovigen en
niet-gelovigen.

De Synode van de Protestantse kerk van
Nederland spreekt 19 april over de relatie met de IKON, waarbij het
mission statement ook aan de orde zal komen.

Bron: IKON