'The Netherlands achieves or exceeds the good practice standards against each of the four principles of the fiscal transparency code.'. Dit valt af te leiden uit het zogeheten ROSC-rapport ( Report on the Observance of Standards and Codes  van het IMF dat minister Zalm vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het IMF onderzocht ons land naar de maatstaven van een internationale code voor transparantie van het begrotingsproces. Nederland voldoet aan alle maatstaven van deze code en legt de lat voor de best-practice
op verschillende onderdelen hoger.
De belangrijkste elementen voor de goede beoordeling zijn volgens het IMF de expertise van het Centraal Planbureau (CPB), het trendmatige begrotingsbeleid en de integriteit en onafhankelijkheid van instellingen als de Algemene Rekenkamer, het Centraal Bureau voor de Statistiek en het CPB. Deze elementen garanderen samen een betrouwbare informatievoorziening naar de Tweede Kamer en het Nederlandse publiek.

De IMF-standaard bestaat uit vier onderdelen. In de eerste plaats kijkt het IMF naar de afbakening van de overheid en de verdeling van rollen en verantwoordelijkheden binnen de overheid. Nederland zet op dit punt een nieuwe best practice-standaard. Het IMF beschouwt de rol van het CPB als uniek om de scheiding tussen politieke elementen en wetenschappelijke elementen van economisch beleid te garanderen. Het tweede criterium van de standaard betreft de transparantie van het traject vanaf de begrotingsvoorbereiding tot aan de rapportages over de uitkomsten. Het IMF oordeelt zeer positief over alle Zalmnormen, zoals het trendmatige begrotingsbeleid en de rol van de FEZ-directies bij de verschillende ministeries. Het derde element van de IMF-code gaat over de mate waarin de informatie over de begroting openbaar toegankelijk is. De kwaliteit van de begrotingsrapportages is volgens het IMF hoog, het IMF wijst in dit verband op de volledigheid en de goede toegankelijkheid welke
volledig voldoen aan de standaard. Het IMF is met name positief op de presentatie op het internet (zoals bijvoorbeeld op www.rijksbegroting.nl). Het IMF ziet op dit onderdeel ook mogelijkheden tot verbetering, met name bij de informatievoorziening door lokale overheden. Tenslotte heeft het IMF gekeken naar de waarborgen in het begrotingssysteem. Volgens het IMF-rapport is het niveau van de begrotingsinformatie hoog en biedt het institutionele stelsel de garantie voor een adequaat begrotingsproces. Op dit punt haalt Nederland het
niveau van de best-practice. Het IMF is met name positief over de onafhankelijke rol van het CPB en De Nederlandsche Bank.
Het IMF heeft ook buiten de eigen standaard gekeken naar typisch Nederlandse elementen in het begrotingsbeleid. Aanbevelingen over het toekomstige begrotingsbeleid zijn doorgeleid naar de Studiegroep Begrotingsruimte die door het kabinet is ingesteld. Dit ambtelijk adviescollege kan daar haar voordeel mee doen bij het opstellen van het advies voor de komende kabinetsperiode. Het advies van de Studiegroep Begrotingsruimte verschijnt naar verwachting voor de zomer.
bron:MinFin