De verduurzaming van de energievoorziening
krijgt een impuls door de inzet van de 250 miljoen euro uit het
Fonds Economische Structuurversterking in het kader van de
besluitvorming rond de kerncentrale Borssele. Minister Wijn: Het
gaat er vooral om

innovatie in de energiehoek te stimuleren.
Hierdoor kunnen bijvoorbeeld knelpunten bij het tot ontwikkeling
komen van innovatieve biobrandstoffen en de afvang en opslag van
CO2 worden ondervangen.

In een brief aan de Tweede Kamer die
Minister Wijn van Economische Zaken mede namens de staatssecretaris
van VROM heeft gestuurd benoemt hij de instrumenten die de
verduurzaming vorm moeten geven. Dat zijn:

1. Tenders voor de CO2 afvang en opslag
(schoon fossiel). Hiervoor is in totaal rond 80 miljoen euro
beschikbaar. Bedrijven worden uitgenodigd projectvoorstellen in te
dienen voor afvang en opslag van CO2. Het kan dan gaan om CO2 die
afkomstig is van

industriële processen of van
elektriciteitsproductie. Criteria die een rol zullen spelen bij de
projectbeoordeling zullen onder meer zijn de kosteneffectiviteit en
de aandacht voor leereffecten. De tender zal de eerste helft van
2007 worden opengesteld.

2. Extra tenders van de Unieke Kansen
Regeling (UKR). Deze al bestaande regeling heeft als doel het
stimuleren van experimenten gericht op de overgang naar een
duurzame energiehuishouding. Medio november is al een extra
UKR-tender van 15 miljoen euro geopend. Eventueel worden ook de
komende jaren extra tenders uitgeschreven.

3. Het CO2 reductieplan. Voor het CO2
reductieplan verkeer en vervoer komt zestig miljoen beschikbaar
voor de stimulering van innovatieve biobrandstoffen. Voor de eerste
tender, die nog in 2006 wordt opengesteld, is 12 miljoen euro
beschikbaar. Daarnaast wordt een regeling voor CO2 reductie
voorbereid die als doel zal hebben extra energiebesparing te
realiseren. Dit geldt voor de industrie (ketenefficiency), de
gebouwde omgeving en de agrarische sector. De regeling zal in het
najaar van 2007 in werking kunnen treden.

4. Een energieluik in Technopartner. De
regeling Technopartner stimuleert meer en betere technostarters.
Onderzocht wordt of het mogelijk is binnen deze regeling een tender
te organiseren specifiek gericht op fondsen die investeren in
innovatieve bedrijven op het terrein van energie. Het is de
bedoeling de eerste helft van 2007 zon tender uit te voeren.

bron:EZ