In 2050 telt Nederland naar verwachting
16,8 miljoen inwoners, tegen 16,4 miljoen nu. De groei komt
volledig voor rekening van allochtonen . In 2050 zal 29 procent van
de Nederlandse bevolking uit allochtonen bestaan. Nu is dit nog 19
procent. Dat blijkt uit berekeningen van het CBS.

Aantal autochtonen daalt

Volgens de nieuwe CBS-bevolkingsprognose
zal het inwonertal van Nederland tot 2034 blijven toenemen. Daarna
gaat de bevolking krimpen. Nederland zal in 2050 zo’n 12,0
miljoen autochtonen tellen, 1,2 miljoen minder dan op dit
moment.

Zowel meer niet-westerse als westerse
allochtonen

Naar verwachting neemt het aantal
allochtonen tot 2050 met ruim 1,6 miljoen toe. Het sterkst groeit
de groep niet-westerse allochtonen, van 1,7 naar 2,7 miljoen. De
westerse herkomstgroep neemt iets langzamer toe, van 1,4 naar 2,1
miljoen.

Niet-westerse tweede generatie
verdubbelt

De toename van niet-westerse allochtonen
komt grotendeels voor rekening van de tweede, in Nederland geboren
generatie. Tussen 2006 en 2050 zal hun aantal verdubbelen tot bijna
1,5 miljoen.

Bij de westerse allochtonen groeit
daarentegen de eerste generatie het sterkst. Het gaat overwegend om
immigranten uit de Europese Unie. In 2050 zal bijna driekwart van
de eerste generatie westerse allochtonen afkomstig zijn uit de
huidige EU-lidstaten. Nu is dit iets meer dan de helft.

Nieuwe herkomstgroepen groeien het
snelst

In de komende decennia laten de drie
grootste niet-westerse herkomstgroepen, de Turken, Marokkanen en
Surinamers, een naar verhouding bescheiden groei zien. De groei zit
vooral bij de groep ‘overig niet-westers’. Veel van
deze mensen zijn recent naar Nederland gekomen. Ze zijn vaak
relatief jong, waardoor vooral de tweede generatie nog sterk zal
groeien. Tot deze groep behoren onder meer de Chinezen, Irakezen,
Afghanen en Iraniërs.

Ook niet-westerse herkomstgroep
vergrijst

Doordat de niet-westerse allochtonen
gemiddeld jonger zijn dan de westerse allochtonen en de
autochtonen, remmen ze de vergrijzing enigszins. In de toekomst
gaan ook zij echter sterk vergrijzen. Momenteel is een op de dertig
niet-westerse allochtonen 65 jaar of ouder. In 2050 is dit naar
verwachting een op de zes.

bron:CBS

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular