Het ministerie van Economische Zaken start vandaag samen met het
bedrijfsleven de Dutch Trade Board. Deze raad gaat de positie en de
concurrentiekracht van Nederlandse ondernemingen in het buitenland
versterken.

De Dutch Trade Board is een van de activiteiten uit het Actieplan
Internationaal Ondernemen, dat staatssecretaris Van Gennip (EZ) vandaag
naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het actieplan geeft aan hoe het
ministerie van Economische Zaken zich inzet om knelpunten weg te nemen
en kansen te benutten op het gebied van internationaal ondernemen: door
het aanpakken van marktverstoringen in het internationale speelveld,
maar ook door drempels te verlagen voor ondernemers bij het verkennen
en ontwikkelen van buitenlandse markten.

Andere in het oog springende acties zijn naast de Dutch Trade Board:
- De dienstverlening van de overheid (zowel in Nederland, als door
ambassades) aan het bedrijfsleven wordt verbeterd. Er is à©à©n loket
gekomen voor voorlichting, informatie en ondersteuning aan Nederlandse
bedrijven door samenvoeging EVD enSenterInternationaal.
- Minder, maar betere financiële regelingen die meer toegankelijk zijn
en minder administratieve lasten met zich mee brengen. Daartoe worden
bestaande regelingen onder de loep genomen en verbeterd. De
Startersregeling Buitenlandse markten (PSB) wordt bijvoorbeeld
toegankelijker gemaakt. Zo komt het onderscheid tussen EU- en
niet-EU-landen bij de ingangseisen te vervallen en wordt het mogelijk
om in hetzelfde land een tweede PSB aan te vragen voor een andere
regio. Alleen de TAOM regeling, voor technische assistentie in
opkomende markten wordt per 1 januari 2005 geschrapt
- Er komt à©à©n aanspreekpunt voor klachten op het gebied van
internationaal ondernemen. Bedrijven die internationaal ondernemen
worden vaak nog geconfronteerd met belemmeringen, bijvoorbeeld door
onheldere regelgeving of het niet goed toepassen daarvan. Er wordt een
crash team oneerlijke concurrentie ingesteld, dat snel actie kan
ondernemen op in de praktijk door het bedrijfsleven gesignaleerde
verstoringen.

- Oprichting van sectorale en thematische platforms waar overheid,
bedrijfsleven en kennisinstellingen kennis, netwerken en expertise
bundelen. Door gezamenlijk een markt te bewerken kan de positie van het
Nederlandse bedrijfsleven op buitenlandse markten worden verstevigd.
Voorbeelden zijn: Taskforce Health Care, Beroepsonderwijsplaform en
Platform Financiële Sector.

Internationaal ondernemen fungeert van oudsher als een krachtige motor
voor de Nederlandse economie. Nederland is voor zijn groeiherstel in
grote mate afhankelijk van internationale economische activiteiten. Ook
de voorzichtige economische opleving die Nederland momenteel beleeft
wordt vrijwel geheel gedragen door de export. Van Gennip schrijft
hierover dat de afgelopen jaren is gebleken dat deze groei geen
vanzelfsprekendheid is: Het verlies aan marktaandeel op met name de
hoog competitieve ontwikkelde markten bepaalt in hoge mate dat
Nederland onvoldoende meeprofiteert van de aantrekkende conjunctuur.
Actie is daarom geboden om Nederland de plaats in te laten blijven
nemen in de top 10 van spelers in de wereldhandel. We moeten weer
excelleren in exporteren. En omgekeerd moeten we er ook voor blijven
zorgen dat buitenlandse bedrijven graag in Nederland willen blijven
investeren.

Bron: Ministerie van Economische Zaken