Samenvatting van de uitspraak van de Hoge
Raad van 13 april 2007 in de zaak van de ambtenaar van de
burgerlijke stand van Aruba en het Land Aruba tegen twee vrouwen.
Bij verschil tussen deze samenvatting en de volledige uitspraak is
laatstgenoemde bindend.

Achtergrond

De vrouwen zijn in 1999 in Nederland een
geregistreerd partnerschap aangegaan dat zij in 2001 hebben omgezet
in een huwelijk. Nadat zij zich in Aruba hadden gevestigd, hebben
zij het verzoek ingediend om in het bevolkingsregister als gehuwden
te worden ingeschreven. De ambtenaar van de burgerlijke stand en
van het bevolkingsregister heeft dat echter geweigerd.

Vervolgens hebben de partners bij de
civiele rechter een procedure aangespannen tegen de ambtenaar van
de burgerlijke stand en het Land Aruba. Daarin hebben zij het
gerecht in eerste aanleg verzocht een “verklaring voor
recht” uit te spreken dat hun Nederlandse huwelijksakte
“vatbaar is voor opneming in een register van de burgerlijke
stand”. Zo’n uitspraak, waarin het Burgerlijk Wetboek
voorziet, betekent dat die akte ook in Aruba rechtskracht
heeft.

Uitspraken van het gerecht in eerste
aanleg en het gemeenschappelijk hof van Justitie van de Nederlandse
Antillen en Aruba

Het gerecht in eerste aanleg heeft de
verzochte verklaring voor recht gegeven. In het door de ambtenaar
van de burgerlijke stand en het Land Aruba ingestelde hoger beroep
heeft het gemeenschappelijke hof van Justitie van de Nederlandse
Antillen en Aruba de uitspraak van het gerecht bevestigd. Het vond,
kort gezegd, dat het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden de
rechter verplicht de rechtskracht van een Nederlandse huwelijksakte
zonder meer te aanvaarden, ook al kent Aruba geen huwelijk tussen
personen van hetzelfde geslacht.

De procedure bij de Hoge Raad

Tegen de uitspraak van het
gemeenschappelijk hof hebben de ambtenaar van de burgerlijke stand
en het Land Aruba beroep in cassatie ingesteld bij de Hoge
Raad.

Als advocaat in cassatie traden op:

voor de ambtenaar van de burgerlijke stand
en het Land Aruba: mr. E.H. van Staden ten Brink, advocaat in Den
Haag;

voor de partners: mr. A.L.C.M. Oomen,
advocaat in Den Haag.

Advocaat-generaal mr. L. Strikwerda heeft
op 12 januari 2007 in zijn conclusie de Hoge Raad geadviseerd het
beroep van de ambtenaar van de burgerlijke stand en het Land Aruba
te verwerpen.

Uitspraak van de Hoge Raad

De Hoge Raad heeft het cassatieberoep
verworpen. Hij oordeelt dat artikel 40 van het Statuut voor het
Koninkrijk der Nederlanden meebrengt dat een in Nederland, de
Nederlandse Antillen of Aruba door een ambtenaar opgemaakte akte,
zoals een huwelijksakte, in alle delen van het Koninkrijk dezelfde
rechtskracht en gevolgen heeft. Het Koninkrijk geldt op dit punt
als één rechtsgebied. Daarom moet de Arubaanse
rechter de rechtskracht van deze Nederlandse huwelijksakte zonder
meer aanvaarden en mag hij die niet toetsen aan het Arubaanse recht
of de Arubaanse openbare orde.

Dat wordt niet anders doordat het hier
gaat om een huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht en een
dergelijke huwelijk in de cultuur van Aruba en van de landen in de
regio wordt afgewezen omdat dit als strijdig met de goede zeden
wordt beschouwd.

Het Statuut laat de afzonderlijke delen
van het Koninkrijk toe hun burgerlijk recht zelf vast te stellen.
Waar in een of meer landen binnen het Koninkrijk fundamenteel
verschillende maatschappelijke opvattingen heersen over een bepaald
onderdeel van dat recht – zoals de vraag of personen van
hetzelfde geslacht met elkaar kunnen trouwen -, blijven de
Koninkrijksdelen bevoegd dat verschillend in hun wetgeving te
regelen. In zoverre bestaat er ruimte voor verscheidenheid op grond
van culturele verschillen.

Maar het Koninkrijksverband brengt
óók mee dat alle delen van het Koninkrijk de gevolgen
van die verscheidenheid moeten aanvaarden. Dat betekent dat zij
binnen hun eigen rechtsorde de rechtskracht en de rechtsgevolgen
van elkaars authentieke akten, zoals deze huwelijksakte, moeten
aanvaarden, ook indien die rechtsgevolgen niet aansluiten bij de
plaatselijke opvattingen. Op dit punt laat het Statuut geen ruimte.

De partners kunnen alsnog verlangen dat
zij in het bevolkingsregister van Aruba worden vermeld als
gehuwd.

Bron: Hoge Raad der Nederlanden