In oktober 1997 is de toen 66-jarige Amsterdamse makelaar en project
ontwikkelaar A.M.Terlingen, oud-voorzitter van de NVOB, aangehouden op
verdenking van betrokkenheid bij de zogenaamde Fortis-hypotheekfraude.
De media hebben daaraan destijds veel aandacht besteed. Ongeveer een
jaar later is Terlingen gedagvaard voor de strafkamer van de rechtbank
te Amsterdam.

De aanvankelijke verdenkingen van betrokkenheid van Terlingen bij de
hypotheekfraude waren met name gebaseerd op het feit dat een aantal
taxaties afkomstig was van Terlingen Advies Groep B.V., waarbij de naam
van Terlingen als taxateur was vermeld, voorzien van zijn handtekening,
à©n op het gegeven dat met deze hypotheekfraude samenhangende
geldstromen deels hebben gelopen via een vennootschap waarvan Terlingen
enig aandeelhouder was.

Op grond van het strafvorderlijk onderzoek moet worden aangenomen dat
de hantekeningen op de taxatierapporten niet van Terlingen afkomstig
zijn, maar zijn vervalst, en dat aannemelijk is dat het gebruik van die
vennootschap plaats vond doordat derden misbruik hebben gemaakt van een
voor andere doeleinden afgegeven volmacht; dat ook overigens geen
aanknopingspunten zijn gevonden voor de daadwerkelijke betrokkenheid
van Terlingen bij de hyptheekfraude. Hoewel de Officier van Justitie
vlak voor de strafzitting de dagvaarding heeft ingetrokken en Terlingen
een kennisgeving van niet verdere vervolging heeft gestuurd waarmee de
strafzaak was geëindigd heeft Terlingen zich bij deze gang van zaken
niet willen neerleggen en heeft hij de Staat in een civiele procedure
betrokken, stellende dat het openbaar Ministerie en de politie in het
kader van de strafzaak onrechtmatig jegens hem hebben gehandeld. In die
procedure vorderde hij onder meer vergoeding van immateriële schade,
schade die tengevolge van de kosten van rechtsbijstand en
bedrijfsschade. De Staat heeft in deze procedure verweer gevoerd. Bij
velerlei instanties heeft Terlingen de afgelopen zeven jaren aandacht
voor deze kwestie gevraagd.

De Staat en Terlingen hebben in onderling overleg dit geschil
bijgelegd, waarbij aan Terlingen een schadevergoeding is toegekend. De
procedure is geroyeerd. De partijen hebben afgesproken mededelingen
over deze kwestie te beperken tot dit persbericht.
Bron: Openbaar Ministerie

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular