De inflatie is in februari 2005 uitgekomen op 1,6 procent. Dat is 0,1
procentpunt hoger dan in januari. Toen lagen de prijzen voor
consumenten 1,5 procent hoger dan een jaar eerder. De stijging van de
inflatie in februari 2005 is vooral veroorzaakt door hogere prijzen
voor autobrandstoffen en verse groenten. Dit blijkt uit het
consumentenprijsindexcijfer van het CBS. De Nederlandse inflatie
volgens de Europees geharmoniseerde methode kwam in februari 2005 uit
op 1,5 procent.


Prijzen in februari 0,5 procent hoger dan in januari

De prijzen voor consumenten zijn in februari met gemiddeld 0,5 procent
gestegen ten opzichte van januari. De grootste stijging deed zich voor
bij kleding en schoeisel. Dat is echter gebruikelijk voor de tijd van
het jaar vanwege het einde van de uitverkoop en de introductie van de
nieuwe zomercollectie. Daarnaast zijn flinke prijsstijgingen gemeten
voor autobrandstoffen en voor verse groenten en fruit. Ook koffie werd
in februari duurder.

Inflatie naar 1,6 procent
Door de prijsstijgingen in februari van autobrandstoffen, koffie, verse
groenten en fruit is de inflatie opgelopen naar 1,6 procent. In januari
was de inflatie al gestegen naar 1,5 procent door de fors hogere
prijzen voor gas en elektriciteit. De inflatie bedroeg in 2004 nog
gemiddeld 1,2 procent.
Ondanks de prijsstijging van groente, fruit en koffie is het totale
pakket voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken in februari gemiddeld
nog 2,2 procent goedkoper dan een jaar eerder. Dat is wel minder dan in
januari, toen de prijsdaling op jaarbasis nog 3,4 procent was.

Inflatie volgens Europese rekenregels stijgt eveneens
De Nederlandse inflatie volgens de Europees geharmoniseerde methode
(HICP) is in februari 2005 uitgekomen op 1,5 procent. In januari was
dat 1,2 procent.
De inflatie volgens de HICP in de Eurozone was in januari 2005
gemiddeld 1,9 procent. Met 1,2 procent had Nederland voor de tiende
maand op rij de laagste inflatie in de Eurozone, op Finland na. Buiten
de Eurozone hadden ook de EU-lidstaten Zweden en Denemarken in januari
een lagere inflatie dan Nederland. Eurostat, het Europese statistische
bureau, verwacht dat de inflatie in de Eurozone in februari zal
uitkomen op 2,0 procent.

Technische toelichting
De inflatie in Nederland wordt gemeten als de stijging van de
consumentenprijsindex ten opzichte van de overeenkomstige periode in
het voorgaande jaar. De consumentenprijsindex (CPI) geeft het
prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten, zoals dit
gemiddeld werd aangeschaft door huishoudens in Nederland. De gemiddelde
prijsverandering heeft betrekking op het consumptiepakket van alle
huishoudens. De reeks is vanaf 2003 gebaseerd op het consumptiepakket
uit het jaar 2000.

Spreiding van prijswaarneming
Met ingang van november 2004 is het tijdschema van de prijsenquàªte in
de winkels gewijzigd. Prijzen worden nu gespreid over de eerste drie
weken van de maand waargenomen. Dit kan tot november 2005 een
incidentele invloed hebben op details van de inflatiecijfers.

Afgeleide consumentenprijsindex
In de afgeleide consumentenprijsindices van het CBS is het effect van
veranderingen in de tarieven van de productgebonden belastingen en
subsidies en van de consumptiegebonden belastingen uit de
prijsontwikkeling geëlimineerd.

Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP)
De geharmoniseerde indices dienen speciaal voor het vergelijken van de inflatie tussen de lidstaten van de Europese Unie.
De consumentenprijsindex voor de monetaire unie (de MUICP) geeft de
gemiddelde prijsontwikkeling weer in de landen die deelnemen aan de
Economische en Monetaire Unie, ofwel de Eurozone. Het EICP-cijfer geeft
de gemiddelde prijsontwikkeling weer in de gehele Europese Unie. Vanaf
de toetreding van tien nieuwe lidstaten in mei 2004 is dit cijfer
gebaseerd op de 25 landen van de Europese Unie. De uitkomsten over
februari 2005 voor de afzonderlijke landen van de Europese Unie zullen
op 16 maart worden gepubliceerd door Eurostat.
Meer achtergrondinformatie over de consumentenprijsindex is te vinden op: http://www.cbs.nl/nl/publicaties/artikelen/macro-economie/prijzen/index.htm

Voorlopige uitkomsten
De gegevens over de consumentenprijsindex hebben in het algemeen
gedurende à©à©n maand een voorlopig karakter. Cijfers kunnen worden
aangepast op grond van nagekomen gegevens. In de tabellen zijn
bijgestelde cijfers cursief aangegeven.
Enkele detailuitkomsten over januari zijn op grond van nagekomen
informatie daadwerkelijk bijgesteld. Het betreft met name de uitkomsten
voor sociale bescherming (onderdeel kinderopvang). Deze bijstellingen
hebben niet geleid tot een aanpassing van de eerder gepubliceerde
uitkomst van de inflatie volgens de CPI, maar wel van de inflatie
volgens de HICP. Die is voor januari bijgesteld van 1,3 procent naar
1,2 procent.
De uitkomsten van de CPI over januari zijn in tegenstelling tot het
normale publicatieschema nog steeds voorlopig. Over de ontwikkeling van
de onroerende zaakbelasting zijn namelijk nog niet alle benodigde
gegevens beschikbaar.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek