PERSBERICHT Amsterdam, 19 oktober 2008
ING versterkt kernkapitaal met EUR 10 miljard

  • ING geeft EUR 10 miljard aan waardepapieren uit die tot het kernkapitaal worden

gerekend (kernkapitaaleffecten) aan de Nederlandse staat

  • Dankzij transactie neemt Tier-1 kernkapitaal van ING Bank toe tot 8%, wordt de balans

van ING Verzekeringen versterkt en daalt de verhouding schuld/eigen vermogen van
ING Groep tot 10%

  • Uitgifte leidt niet tot verwatering van het aandelenkapitaal van huidige

aandeelhouders

  • ING keert geen slotdividend uit over 2008

Vandaag heeft ING aangekondigd dat zij overeenstemming heeft bereikt met de Nederlandse
regering over versterking van haar kapitaalpositie waardoor een sterke buffer ontstaat om de
huidige markt- en economische omstandigheden het hoofd te bieden. ING geeft
kernkapitaaleffecten zonder stemrecht uit aan de Nederlandse staat voor een totaalbedrag
van EUR 10 miljard. Dankzij deze transactie neemt de kern-Tier-1 ratio van ING Bank toe tot
8%, wordt de balans van het verzekeringsbedrijf versterkt en verbetert de verhouding
schuld/eigen vermogen van ING Groep tot 10%.
De versterking van ING's kapitaalpositie volgt op de aankondiging van de Nederlandse
regering van 9 oktober om kapitaal beschikbaar te stellen aan fundamenteel gezonde
financiële ondernemingen. ING stelt de maatregelen van de Nederlandse regering om het
vertrouwen en stabiliteit in de Nederlandse financiële sector te herstellen zeer op prijs.
"Onze kapitaalpositie was in lijn met eerdere doelstellingen en wettelijke voorschriften. Maar
de marktomstandigheden zijn in de afgelopen weken drastisch veranderd en hebben
internationaal tot het besef geleid dat de kapitaalvereisten voor financiële instellingen in de
toekomst substantieel hoger moeten zijn", zei Michel Tilmant, bestuursvoorzitter van ING. "Op
dit moment vinden wij het verstandig ons kernkapitaal te versterken om onze sterke
concurrentiepositie zeker te stellen onder de veranderende omstandigheden."
"Door de transactie treedt er geen verwatering op voor onze huidige aandeelhouders terwijl
er extra zekerheid wordt gecreëerd voor onze 85 miljoen klanten. We onderstrepen hiermee
de strategische koers van ons bedrijf en de gedisciplineerde aanpak van risico's en
kapitaalbeheer. Met het oog op de langetermijnbelangen van alle stakeholders zal ING haar
activiteiten verder uitbouwen", zo vervolgde Tilmant.
Financiële details
ING geeft een miljard kernkapitaaleffecten zonder stemrecht uit aan de Nederlandse staat,
voor een bedrag van EUR 10 per stuk. De Nederlandsche Bank rangschikt deze
waardepapieren onder Tier-1 kernkapitaal. De kernkapitaaleffecten zijn balanstechnisch
gelijkgesteld aan gewone aandelen; dit betekent dat de Nederlandse staat precies dezelfde
rangorde heeft als houders van gewone aandelen. De opzet van de transactie is zodanig dat
de verwatering voor bestaande aandeelhouders beperkt wordt. De kernkapitaaleffecten zijn
uitsluitend overdraagbaar met toestemming van ING en De Nederlandsche Bank.
ING behoudt het recht om te allen tijde alle of een aantal van de kernkapitaaleffecten terug te
kopen tegen 150% van de uitgifteprijs. ING heeft voorts het recht om vanaf drie jaar na uitgifte
alle of een aantal van deze kernkapitaaleffecten een-op-een om te zetten in (certificaten van)
gewone aandelen. Indien ING hiertoe overgaat, kan de Nederlandse staat kiezen voor
terugbetaling in contanten van de kernkapitaaleffecten tegen EUR 10 per stuk.
De coupon op deze kernkapitaaleffecten is uitsluitend betaalbaar indien er een contant
dividend - hetzij een interimdividend of een slotdividend - wordt uitgekeerd op gewone
aandelen over het boekjaar voorafgaand aan de coupondatum. De jaarlijkse coupon per
waardepapier bedraagt EUR 0,85 dan wel, indien hoger, een bedrag dat gelijk is aan 110%
van het uitgekeerde dividend op gewone aandelen over het jaar 2008, 120% over 2009 en
125% over 2010.
Gegeven de uitzonderlijke omstandigheden heeft ING besloten geen slotdividend uit te keren
over 2008; het totale dividend over 2008 bedraagt derhalve EUR 0,74 per aandeel; dit is reeds
als interimdividend uitgekeerd.
ING Groep zal de opbrengst van deze transactie gebruiken ter versterking van het eigen
vermogen van ING Bank met EUR 5 miljard respectievelijk met EUR 2 miljard ter versterking
van de balans van ING Verzekeringen. De resterende drie miljard euro wordt aangewend
voor het verlagen van de verhouding schuld/eigen vermogen van ING Groep van 15% naar
10%. Na deze transactie zal de kern-Tier-1 ratio van ING Bank 8% bedragen en de Tier-1 ratio
van ING Bank meer dan 10%.

Corporate governance
Op grond van de overeenkomst heeft de Nederlandse Staat het recht om twee kandidaten
voor te dragen voor benoeming in de Raad van Commissarissen van ING Groep tijdens de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2009. Deze leden zullen tevens zitting nemen
in het Audit Committee, het Corporate Governance Committee en de Remuneratie- en
Nominatiecommissie van de Raad van Commissarissen. Zij hebben het recht van goedkeuring
bij beslissingen over de kapitaalversterking of -vermindering (met uitzondering van de
onderhavige transactie) en strategische transacties waarvan de waarde meer dan een kwart
bedraagt van ING's aandelenkapitaal en reserves.
De Raad van Commissarissen van ING zal het beloningsbeleid van de Raad van Bestuur en het
seniormanagement herzien en dit in overeenstemming brengen met aangepaste standaarden
die internationaal gelden. Hierbij worden bonusregelingen gekoppeld aan waardecreatie op
lange termijn en aan risico's. Alle leden van de Raad van Bestuur van ING Groep hebben
vrijwillig afgezien van alle bonussen over 2008, zowel in contanten als in de vorm van
aandelenopties of in aandelen, en de regeling bij uitdiensttreding te beperken tot maximaal
à©à©n, vast jaarsalaris.
Naar verwachting zal deze kapitaalversterking op 12 november 2008 zijn afgerond.
Persinformatie
Peter Jong Raymond Vermeulen
ING ING
+31 20 541 5457 +31 20 541 5682
[email protected] [email protected]

Important legal information
Certain of the statements contained herein are statements of future expectations and other
forward-looking statements. These expectations are based on management's current views
and assumptions and involve known and unknown risks and uncertainties. Actual results,
performance or events may differ materially from those in such statements due to, among
other things, (i) general economic conditions, in particular economic conditions in ING's core
markets, (ii) performance of financial markets, including emerging markets, (iii) the
frequency and severity of insured loss events, (iv) mortality and morbidity levels and trends,
(v) persistency levels, (vi) interest rate levels, (vii) currency exchange rates (viii) general
competitive factors, (ix) changes in laws and regulations, (x) changes in the policies of
governments and/or regulatory authorities, (XI) conclusions with regard to purchase
accounting assumptions and methodologies, (XII) ING's ability to achieve projected
operational synergies. ING assumes no obligation to update any forward-looking information
contained in this document.
Nothing in this release shall constitute an offer to sell, or the solicitation of an offer to buy or
subscribe for, any securities of ING Groep in any jurisdiction. The securities referred to
herein have not been registered under the securities laws of any jurisdiction and will not be
offered or sold absent such registration or an applicable exemption therefrom.

ING Profile
ING is a global financial institution of Dutch origin offering banking, investments, life
insurance and retirement services to over 85 million private, corporate and institutional clients
in more than 50 countries. With a diverse workforce of about 130,000 people, ING is dedicated
to setting the standard in helping our clients manage their financial future.