De duurzame elektriciteitsproductie in
Nederland is gestegen van amper 3 procent van het verbruik in 2000
naar ruim 6 procent in 2005. Ondanks deze stijging is de duurzame
elektriciteitsproductie nog steeds fors lager dan het gemiddelde in
de EU-15 van 14 procent in 2005. Dat blijkt uit de gegevens van het
CBS.

In Nederland weinig waterkracht

Een verklaring voor de relatief geringe
bijdrage van duurzame elektriciteit aan de Nederlandse
elektriciteitsvoorziening is het ontbreken van de mogelijkheid tot
grootschalige opwekking van elektriciteit uit waterkracht. De
landen met de grootste aandelen duurzame elektriciteit, Zweden en
Oostenrijk, beschikken juist over veel elektriciteit uit
waterkracht.

Belang duurzame elektriciteit Europa
stabiel

In de EU-15 schommelt de duurzame
elektriciteitsproductie de laatste vijf jaar rond 14 procent.
Waterkracht is de belangrijkste bron, maar biomassa en windenergie
worden steeds belangrijker.

Veel windenergie in Denemarken

In Denemarken is 17 procent van het
elektriciteitsverbruik in 2005 opgewekt met windturbines. In geen
enkel EU-land is dit aandeel hoger. In Duitsland wordt in absolute
zin de meeste elektriciteit uit windenergie geproduceerd: 26,5
miljard kWh, goed voor bijna 40 procent van alle windenergie in de
EU-15. Ook in Spanje wordt veel elektriciteit uit windenergie
gemaakt. Wat opvalt in 2005 is dat de elektriciteit uit windenergie
vooral toeneemt in Ierland, Portugal en Spanje. Deze toename wordt
veroorzaakt door het plaatsen van nieuwe, grote windmolens. In
Duitsland neemt de groei van de opwekkingscapaciteit van de
windmolens de laatste jaren wat af. In Denemarken is deze groei
zelfs bijna tot stilstand gekomen.

Meer biomassa in Nederland en
Duitsland

In Nederland is het gebruik van biomassa
in 2005 relatief het sterkst toegenomen. Het gaat hier vooral om
het meestoken van biomassa in grote elektriciteitscentrales. De
grootste groei in absolute zin voltrok zich in Duitsland. Hier
betreft het vooral nieuwe kleine en middelgrote installaties die
volledig op biomassa draaien.

Aandeel waterkracht daalt

De elektriciteitsproductie uit waterkracht
varieert van jaar tot jaar vanwege de invloed van het weer.
Structureel is de bijdrage van waterkracht aan de Europese
elektriciteitsvoorziening echter gedaald. Dit komt doordat de groei
van de capaciteit van de waterkrachtcentrales lager is dan de groei
van het elektriciteitsverbruik.

EU-doelstellingen

Vanwege de grote geografische verschillen
zijn de EU-doelstellingen voor duurzame elektriciteit in 2010 per
land anders. Voor Nederland is deze doelstelling 9 procent en voor
de EU-15 is dit 22 procent.

bron:CBS