MKB-Nederland en VNO-NCW willen dat de
inning van auteursrechten beter georganiseerd wordt. De beide
ondernemersorganisaties stellen voor om de inning voortaan
uitsluitend te laten plaatsvinden door een door de overheid erkende
organisatie, met duidelijke regels en een verbeterd toezicht.

Dit schrijven de werkgeverskoepels in een
brief aan het ministerie van Justitie. De brief is een antwoord op
een uitnodiging mee te denken over een wijziging van de wet die het
toezicht regelt op de organisaties die auteurs- en naburige rechten
innen.

De huidige praktijk levert veel problemen
op: er is een almaar uitdijende wirwar van organisaties, zonder
duidelijkheid over hun status. Ieder voor zich hanteert andere
heffingsmethoden. Transparantie over de opbouw van de tarieven en
de kosten die organisaties maken ontbreekt. De administratieve
overlast is groot. Het gevolg: een welhaast permanente juridische
strijd met hoge maatschappelijke kosten.

Ondernemers zijn in principe wel bereid om
te betalen voor auteursrechten. Het is daarnaast ook in het goed
recht van belanghebbenden daarvan om zich te verenigen. Maar er
moeten duidelijke criteria komen, in een systeem dat de belangen
van beide partijen waarborgt. De overheid moet hier garant voor
staan en de kosten van het toezicht dragen.

bron:MKB