Door gebrekkige communicatie tussen
zorgverleners, onvolledige dossiervorming en onvoldoende overdracht
van patiëntengegevens zijn de voorbereidingen voorafgaand aan
een operatie in een ziekenhuis van onvoldoende kwaliteit. Dit kan
onnodige risico's voor de patiëntveiligheid veroorzaken. Dit
blijkt uit het onderzoek 'Preoperatief traject ontbeert
multidisciplinaire en gestandaardiseerde aanpak en teamvorming'
van de Inspectie voor de Gezondheidszorg(IGZ) naar het eerste deel
van het operatieve proces: het preoperatieve proces.

De resultaten zijn gebaseerd op gegevens
uit een enquête onder alle 94 ziekenhuizen, bestudering van
dossiers en interviews tijdens inspectiebezoeken in 23 aselect
gekozen ziekenhuizen.

De inspectie komt in het rapport tot de
volgende conclusies en aanbevelingen:

- Een vaste regel voor
informatievoorziening en hoe verslaglegging en overdracht moet
gebeuren, ontbreekt. Het veld is zich bewust van de tekortkomingen
maar een afdoende aanpak is nergens gerealiseerd. Daarom moeten
ziekenhuizen en professionals binnen een periode van drie maanden
regels vaststellen voor een gestandaardiseerd preoperatief proces.
De Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen neemt hiervoor het
initiatief. De inspectie ziet toe op een invoering binnen twee
jaar.

- Het patiëntendossier is
onoverzichtelijk door gebrek aan éénduidige indeling.
Dit kan de invoering van het elektronisch patiëntendossier
vertragen. Op initiatief van de Nederlandse Vereniging van
Ziekenhuizen, in samenwerking met andere professionals, is er
binnen een jaar een dossier met een landelijke format. Dit moet
uiterlijk in 2008 ingevoerd zijn. De inspectie toetst dit in het
vervolgonderzoek.

- De hoofdbehandelaar in het
voorbereidende traject heeft onvoldoende overzicht en regie. Voor
de patiënt moet één behandelaar tijdens het
traject het aanspreekpunt zijn. De beroepsverenigingen en
ziekenhuizen moeten hiervoor binnen zes maanden landelijk taken en
verantwoordelijkheden en de regie- en aanspreekfunctie

definiëren. De ziekenhuizen moeten
dit binnen een jaar hebben ingevoerd. Bestaande

afspraken over het geven en vastleggen van
informatie aan de patiënt worden vanaf 1

mei 2007 volledig toegepast.

- De samenwerking tussen zorgverleners bij
de voorbereidingen is onvoldoende effectief en teamvorming
ontbreekt meestal. De raden van bestuur van ziekenhuizen moeten het
proces ter voorbereiding van de operatie zodanig organiseren dat
alle verantwoordelijkheden duidelijk zijn beschreven, vastgesteld
en ingevoerd. De inspectie toetst vanaf eind 2007 deze
realisatie.

bron:IGZ