Intensief toezicht op kwalitatief en kwantitatief voldoende bemanning van schepen blijft volgens het ministerie van Verkeer en Waterstaat hoogst noodzakelijk. Scheepsbeheerders zoeken de grenzen van het bemanningsplan op en voldoen niet altijd aan de wet en de eigen procedures opgesteld conform International Safety Management. De Inspectie zal het inspectieprogramma nog in 2005 afronden. Daarna kunnen definitieve conclusies worden getrokken.   
 

Een gecombineerde inspectie naar vluchtwegen (vervolg op eerdere inspectie in 2002) en overvulbeveiliging bij laad- en losplaatsen voor de binnenvaart voor vloeibare gevaarlijke stoffen heeft uitgewezen dat op beide thema's verbetering nodig is. Ten aanzien van vluchtwegen bleek bij 27 procent van de 53 gecontroleerde bedrijven geen adequate vluchtweg van schip naar de wal aanwezig is. Ook is bij circa 25 procent van deze bedrijven geen (verplichte) overvulbeveiliging aanwezig op  laadinstallaties. In 2005 zullen alle 104 overslagbedrijven op de twee genoemde aspecten opnieuw worden geïnspecteerd. Waar nodig worden maatregelen genomen. 
 

bron:VenW