De Inspectie Verkeer en Waterstaat heeft in het kader van het programma Safety Assessment Foreign Aircraft (SAFA) de inspectie op kleinere buitenlandse luchtvaartmaatschappijen in Nederland verscherpt. Steeds meer van deze veelal prijsvechters doen Nederland aan. Een punt van zorg zijn de lage-kosten-vliegmaatschappijen uit het Midden-Oosten die in eigen land onvoldoende onder toezicht staan.

De inspectie heeft het afgelopen jaar zowel met de Turkse als de Egyptische autoriteiten intensief contact gehad om het toezicht op deze maatschappijen te bevorderen. Het geïntensiveerde toezicht op deze maatschappijen wordt voortgezet en zal met name in het komende zomerseizoen tot extra inspecties leiden.  
 
Dit is een van de onderwerpen die te lezen is in het jaarbericht over 2004 van de Inspectie Verkeer en Waterstaat. Deze inspectie houdt toezicht op veiligheid, leefmilieu en arbeidsomstandigheden in het verkeer, het vervoer en de waterstaat. 
  
De Inspectie Verkeer en Waterstaat heeft het Runway Safety Team (RST, een werkgroep van Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland) opdracht gegeven een aantal maatregelen tegen runway incursions (situaties waarin een vliegtuig, voertuig of persoon zich ten onrechte bevindt op of nabij de start- en landingsbaan) op Schiphol met spoed uit te voeren. De inspectie maakte zich zorgen over de trage voortgang en verlangde frequente rapportage. De maatregelen die inmiddels worden uitgevoerd liggen op het gebied van verantwoordelijkheidsverdeling, naleving van procedures, slagkracht van het RST, opleiding en training en aanpassing aan de infrastructuur.  
 
bron:VenW