De Arbeidsinspectie en de Inspectie Verkeer en Waterstaat gaan de komende maanden gezamenlijk controleren bij vervoerders van vloeibare chemicaliën. Uit eerder onderzoek bleek dat deze bedrijven met name de regels voor arbeids- en rusttijden niet goed naleven. Bij het vervoer van gevaarlijke stoffen kan dit ernstige risico's opleveren. De inspecties richten zich op het vervoer van vloeibare chemicaliën per tankauto en tankcontainer. 

De inspecties worden door de diensten gezamenlijk uitgevoerd om de administratieve lastendruk en het aantal inspecties voor werkgevers zoveel mogelijk te beperken. Naast controles onderweg worden ook bedrijven bezocht. Verder wordt geïnspecteerd op laad- en losplaatsen van vloeibare chemicaliën. 
 
De controles hebben betrekking op de naleving van de Arbeidstijdenwet, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en de Arbowet. Onder meer wordt nagegaan of de regels voor rij- en rusttijden worden nageleefd, of werknemers op de hoogte zijn met noodprocedures en of zij gevaar lopen bij het laden en lossen. De controles richten zich vooral op bedrijven die in het verleden de regels voor rij- en rusttijden hebben overtreden. Ook worden bedrijven bezocht waar nog geen overtredingen zijn geconstateerd maar waar die op grond van een opgesteld profiel wel kunnen worden verwacht. 
 
Bij overtredingen wordt direct opgetreden. Afhankelijk van de ernst hiervan volgt een waarschuwing, een boete of wordt het werk stilgelegd. Bedrijven die in overtreding zijn worden later opnieuw gecontroleerd. 
 
bron:SWZ

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular