De Rijksministerraad heeft ingestemd met de tekst van een bilateraal
verdrag tussen Nederland en Suriname waarin de bescherming van
wederzijdse investeringen wordt geregeld. Het verdrag komt ten goede
aan Nederlandse investeerders in Suriname en Surinaamse investeerders
in Nederland.

 
 
Met het verdrag krijgen investeerders in het gastland meer
rechtszekerheid en kunnen zij aanspraak maken op non-discriminatoire
behandeling, vrije overmaking van winsten, een passende vergoeding bij
onteigening en toegang tot onafhankelijke geschillenbeslechting bij een
geschil met het gastland.   
 
Nederland heeft inmiddels wereldwijd ruim negentig van dit soort
verdragen. Suriname zet hiermee de eerste stappen op het gebied van
investeringsbescherming door middel van een
investeringsbeschermingsovereenkomst.   
 
Het verdrag is een belangrijke stap in de ontwikkeling van de
bilaterale betrekkingen tussen Nederland en Suriname. Nederland zet in
op een spoedige ondertekening en inwerkingtreding van het
verdrag.   

Bron: Ministerie van Economische Zaken/ministerraad van het Koninkrijk