Door een akkoord tussen de gemeente Amsterdam, de werkgeversorganisaties MKB Amsterdam en VNO-NCW Amsterdam, de onderwijsinstellingen ROC, ASA en ROC van Amsterdam, het project Leren en Werken van de ministeries OCW en SZW en de Taskforce Jeugdwerkloosheid kunnen jongeren en volwassenen vanaf begin januari 2006 gedurende het hele jaar met een MBO-opleiding starten.

Tot nu toe worden veel leerlingen voor een opleiding geweigerd als zij zich niet voor 1 oktober aanmelden of voor die datum geen leerwerkplek hebben. Met de gemaakte afspraken is dat verleden tijd. De Taskforce Jeugdwerkloosheid en de gemeente Amsterdam hebben gezamenlijk het initiatief genomen tot de onderhandeling. De afspraken die voor Amsterdam zijn gemaakt zijn vernieuwend en kunnen landelijk worden uitgerold.

Tekort aan leerwerkplekken
Voorzitter Hans de Boer van de Taskforce Jeugdwerkloosheid is uitermate tevreden over het akkoord. Dat de partijen in Amsterdam vergaande afspraken hebben gemaakt getuigt volgens hem van veel lef. In het akkoord zijn ook maatregelen afgesproken om voortijdige schooluitval van MBO-leerlingen tegen te gaan. Het Amsterdamse bedrijfsleven en de ROC's zullen onderzoeken in welke sectoren een tekort aan leerwerkplekken bestaat. In sectoren met een tekort zullen de ROC's actief leerlingen helpen bij het vinden van leerwerkplekken. Ook de gemeente Amsterdam zal hierbij ondersteuning bieden voor haar bijstandspopulatie actief
inzetten op het werven van leerwerkplekken en het bemiddelen van haar
uitkeringsgerechtigden. Leerlingen zullen worden geadviseerd te kiezen voor een sector waar juist een overschot aan leerwerkplekken bestaat. In de regio Amsterdam bestaat op dit moment een tekort aan 1400 leerwerkplekken.

Om de vraag van het bedrijfsleven en het aanbod van het onderwijs zo goed mogelijk op elkaar aan te sluiten, moeten onderwijsprogramma's worden aangepast. Het combineren van werken en leren tegelijkertijd (duale trajecten) is hierbij een grote stimulans. Vanwege deze doelgroep worden docenten gezocht met de juiste competenties en vaardigheden. Deelnemers aan een duaal traject worden getest om hun reeds opgedane kennis en vaardigheden te onderzoeken door middel van de zogenaamde Erkenning Verworven Competenties (EVC). Zij zullen alleen onderwijs hoeven te volgen voor de vaardigheden die zij nog niet beheersen. Daarmee wordt hun opleiding veelal bekort, en de deelnemer gemotiveerd. Er wordt immers rekening gehouden met wat men al kan. In maart 2006 moeten de ROC's en de gemeente Amsterdam een plan van aanpak klaar hebben dat een proef in de jaren 2006 en 2007 mogelijk maakt.

Bijstandgerechtigden
Bijstandsgerechtigden krijgen een aanpak op maat. De leerwerkplekken die zij krijgen aangeboden, zijn afhankelijk van hun competenties. Als dat nodig is krijgen ze bovendien aanvullend taalonderwijs. De ROC's en de gemeente Amsterdam doen nog voor het eind van het jaar 1600 personen een passend aanbod. Nog eens 1700 bijstandsgerechtigden moeten uiterlijk in maart 2006 een passend aanbod hebben gekregen. Voor de groep bijstandgerechtigden worden in de komende drie jaar 2500 extra duale trajecten gerealiseerd. Om alle afspraken in het akkoord waar te maken, dienen de partijen uiterlijk eind februari 2006 een voorstel in bij de projectdirectie Leren & Werken van de ministeries van OCW en SZW. Afhankelijk van het voorstel heeft de projectdirectie Leren & Werken voor de organisatiekosten van het combineren van Leren en Werken een subsidiebudget beschikbaar van maximaal à©à©n miljoen euro per convenant.

MKB-Pool
Om langdurig werkzoekenden sneller aan werk te helpen, zetten de partijen in Amsterdam een detacheringspool op om hen te kunnen plaatsen bij Amsterdamse ondernemers. Volgens MKB Amsterdam ligt het werk voor het oprapen, maar voelen veel ondernemers zich geremd mensen in dienst te nemen vanwege conjunctuurrisico's. In drie jaar tijd moeten duizend mensen via de detacheringspool aan een baan worden geholpen. Ook hiervoor stelt de projectdirectie Leren & Werken budget beschikbaar. De pool wordt ook gebruikt om werkzoekenden te plaatsen bij zorg- en welzijnsinstellingen.

bron:Tascforce Jeugdwerkloosheid