De Inspectie Werk en Inkomen zal vanaf 2005 het toezicht op de certificatie- en keuringsinstellingen (cki's) verder intensiveren. Dit jaar legt zij het accent op het gebied van drukapparatuur. Daarnaast wil de inspectie in de periode 2005-2008 steeds enkele werkvelden per jaar onderzoeken.

Gezien de veelheid aan wettelijke werkvelden waarop de cki's werkzaam zijn, is hiervoor een meerjarenprogramma gemaakt. Met het meerjarenprogramma wil de inspectie de kwaliteit van de verantwoordingsinformatie verbeteren, de uitvoering door cki's toetsen en de doelmatigheid en effectiviteit van het toezicht vergroten. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde meerjarenprogramma Toezicht op certificatie- en keuringsinstellingen 2005 - 2008.

Met haar toezichtprogramma draagt de inspectie bij aan het bereiken van de doelstellingen van de wetgever op het terrein van werk en inkomen. Op het gebied van arbeidsgezondheid en productveiligheid doet de inspectie dit door vast te stellen in hoeverre de cki's voldoen aan eisen van rechtmatigheid en doeltreffendheid, zoals vastgelegd in de aanwijzingsvoorschriften. Daarnaast beoordeelt de inspectie ook de werking van het stelsel op de vraag of het geheel van betrokken instellingen zodanig functioneert dat de doelen van de wetgever ten aanzien van veiligheid en gezondheid worden bereikt.

De inspectie verricht hiervoor verschillende onderzoeken. Bij aanwijzingsonderzoek stelt de inspectie vast of een organisatie voldoet aan de aanwijzingscriteria en daarmee kwalitatief toegerust is voor het certificeren en/of keuren op een bepaald werkveld. Door risicogericht onderzoek vormt de inspectie een oordeel over het functioneren van een cki in de praktijk en de vraag of de instantie voldoet aan de aanwijzingscriteria. Het werkveldonderzoek van de inspectie is erop gericht een oordeel te vormen over de werking van het stelsel van wettelijk verplichte certificaten en keuringen. Door werkveldonderzoek krijgt de inspectie inzicht in het functioneren van de cki's in het stelsel, de doelen die de cki's zich daarbij stellen en de risico's die de cki's op stelselniveau zien.

bron:IWI

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular