Vragers en aanbieders gaan samen transparantie verhogen  

Intensieve samenwerking op reïntegratie- en arbomarkt
 
 
Den Haag, 9 maart 2005  
 
Partijen op de markten voor reïntegratie- en arbodienstverlening gaan
intensief met elkaar samenwerken. Door het bevorderen van de
transparantie willen zij de werking van de markt verbeteren. Vandaag
hebben zij daarover een convenant gesloten. Staatssecretaris Van Hoof
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt de samenwerking.
Vragers en aanbieders op deze markten brengen alle bestaande en nog te
ontwikkelen transparantie-instrumenten onder gemeenschappelijk beheer.
Hiertoe wordt een stichting opgericht, waarin naast vragers en
aanbieders ook de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) via het
voorzitterschap participeert.   
 
De volgende partijen hebben het convenant ondertekend. Namens de
vragers en hun cliënten op de markt: de werkgevers- en
werknemersorganisaties, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het
UWV en de Landelijke Cliëntenraad. Namens de aanbieders: de
brancheorganisaties voor reïntegratiebedrijven (Borea) en arbodiensten
(Boa). RWI-voorzitter Jan van Zijl wordt onafhankelijk voorzitter van
de stichting. Het secretariaat van de RWI gaat de activiteiten van de
stichting uitvoeren.   
 
Doel van de nieuwe stichting is om de arbo- en reïntegratiemarkt
transparanter te maken voor vragers en aanbieders. Meer inzicht in de
kwaliteit van reïntegratie- en arbodiensten verbetert de marktwerking
en daarmee de effectiviteit. Concreet moet dit enerzijds neerkomen op
minder langdurig ziekteverzuim en daarmee ook minder
arbeidsongeschiktheid. Anderzijds moet het resulteren in het sneller
naar een baan terugleiden van mensen met een uitkering.   
 
De deelnemende organisaties willen de instrumenten die inzicht geven in
werking, kwaliteit en resultaten van de arbo- en reïntegratiemarkt
verbeteren en op elkaar afstemmen. Ook willen zij het gebruik ervan
bevorderen. Het gaat om de tevredenheidsonderzoeken van Borea en RWI,
het Borea-keurmerk voor reïntegratiebedrijven, het nog te ontwikkelen
Boa-keurmerk voor arbodiensten, het Reïntegratiemeldpunt gemeentelijke
aanbestedingen van de VNG en de RWI, de nog te ontwikkelen
Prestatiebenchmark reïntegratiebedrijven van de RWI en de
Reïntegratiemonitor van de RWI.  
    
Verschillende ontwikkelingen maken transparantie van de arbo- en
reïntegratiemarkt meer dan ooit noodzakelijk. Zo komt er een nieuw
stelsel voor de WAO en is er sprake van liberalisering van de
arbomarkt. Verder stimuleert de overheid dat beide markten zelf hun
transparantie gaan regelen. Daarnaast hebben zowel private als publieke
opdrachtgevers steeds meer belang bij een goed inzicht in de resultaten
en kwaliteit van deze diensten.   

Bron: RAAD VOOR WERK EN INKOMEN