De Protestantse Kerk (PKN) en de Bond van
Vrije Evangelische Gemeenten willen nog intensiever gaan
samenwerken en een associatie-overeenkomst tekenen. Er is echter
geen sprake van een fusie tussen beide kerken, aldus het
gezamenlijke persbericht van dinsdag. De twee kerkgenootschappen
werken al langere tijd samen. Zo bestaan er afspraken over het
wederzijds verlenen van gastlidmaatschap aan kerkleden en het
toelaten van elkaars predikanten in de bediening van Woord en
Sacrament.

Met een zogenoemde
'associatie-overeenkomst' spreken de kerken uit dat zij 'een
geloofs- en werkgemeenschap' willen vormen. Daarnaast zal de
overeenkomst de bestaande afspraken bundelen en een uitbreiding van
de samenwerking, ook op plaatselijk vlak, mogelijk maken. De PKN
kan een associatieovereenkomst sluiten met kerken waarmee
''genoegzame overeenstemming'' bestaat in geloof en
kerkorde.

Kerkfusie

Het sluiten van een dergelijke
overeenkomst is echter geen automatische stap naar een
kerkvereniging, waarschuwt het persbericht. Daarvoor is de
organisatie van beide kerken te verschillend.

''Het karakter van de Protestantse Kerk
is presbyteriaal-synodaal, met een belangrijke rol voor synode en
kerkenraad'', stelt ds. D.G. Durieux, secretaris van het
dagelijks bestuur van de Bond. ''De Vrije Evangelische Gemeenten
zijn presbyteriaal-congregationalistisch van aard; de ambten zijn
weliswaar belangrijk, maar de gemeente als geheel neemt de
besluiten. Dit geldt ook voor de Bond als geheel: de 37 gemeenten
nemen hun besluiten in gezamenlijkheid.''

De overenkomst met de Bond is de tweede
associatie-overeenkomst van de PKN. Eerder sloot de kerk al een
associatie-overeenkomst met de Evangelisch-Altreformierte Kirche in
Niedersachsen, Duitsland.

Groot belang

Volgens algemeen secretaris ds. B.
Plaisier zijn deze overeenkomsten van groot belang voor de PKN.
''Ze zijn een uiting van onze nadrukkelijke wens dat de vorming
van de PKN een basis mag zijn voor verdere eenheid van christelijke
gemeenschappen in ons land. Daarbij is het samengaan met kerken uit
de meer evangelische of congregationalistische traditie van groot
belang. Hierdoor wordt ook duidelijk hoezeer de Protestantse Kerk
in Nederland een brede Christusbelijdende kerk in het brede veld
van oecumene en samenleving wil zijn.''

De Vrije Evangelische Gemeenten beslissen
begin november over de samenwerking. De generale synode van de PKN
neemt later in november een besluit, waarna ook de classicale
vergaderingen van de kerk worden geraagdpleegd.

Bron: IKON