Minister Veerman van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (LNV) heeft vandaag in Brussel met de Vlaamse
regering een samenwerkingsprotocol ondertekend gericht op
intensivering van de samenwerking op het gebied van landbouw,
visserij, plattelandsbeleid en natuur. Namens de Vlaamse regering
tekenden minister-president Leterme, tevens minister van Landbouw,
Zeevisserij en Plattelandsbeleid en minister Peeters van Leefmilieu
en Natuur.

Zo zullen Nederland en Vlaanderen proberen
om voorafgaand aan Brusselse regelgeving tot gezamenlijke
standpuntbepaling te komen. Te denken valt hierbij aan de
implementatie van de Nitraatrichtlijn (mestbeleid), water,
plattelandsontwikkeling, hervorming van het Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid en de implementatie van Natura 2000 (aanwijzing
natuurgebieden).

Ook zal de samenwerking binnen de FAO,
OESO, WTO en andere internationale terreinen op het gebied van
landbouw, visserij, natuur en leefmilieu worden
geïntensiveerd. Dat zal gebeuren door informatieuitwisseling
en afstemming van beleid.

Gelet op de bevolkingsdichtheid van zowel
Nederland als Vlaanderen zal speciale aandacht uitgaan naar
landbouw onder verstedelijkingsdruk. Andere belangrijke thema.s in
de samenwerking zijn landbouwverbreding, innovatie in de landbouw,
landbouw in relatie tot bosbouw, jacht, energie, risico- en
crisismanagement en evenwicht tussen landbouw en natuur. Nederland
en Vlaanderen zullen jaarlijks een werkprogramma van activiteiten
vaststellen.

bron:LNV