Staatssecretaris Huizinga van Verkeer en
Waterstaat heeft samen met vijf regionale bestuurders op 11 juli
2007 de intentieverklaring van het project ‘Met de fiets
minder file’ ondertekend. Doel van het project is
automobilisten te verleiden om voor woon-werk verkeer de fiets te
kiezen in plaats van de auto. ‘Met de fiets minder
file’ is een samenwerkingsverband van het ministerie van
Verkeer en Waterstaat, de Fietsersbond en de decentrale
overheden.

Voor het project ‘Met de fiets
minder file’ zijn vijf kansrijke fietsroutes geselecteerd.
Het gaat om routes in filegevoelige gebieden die op de korte
termijn aantrekkelijk zijn te maken voor forenzen. Door het
aanbieden van snelle en comfortabele fietsroutes kan de
concurrentiepositie van de fiets worden versterkt.

Het gaat om de trajecten:

Apeldoorn-Deventer

Den Haag-Zoetermeer

Rotterdam-Delft

Zaandam-Amsterdam

Breukelen-Utrecht

Het afgelopen jaar zijn de fietsroutes
samen met de betrokken overheden gedetailleerd in kaart gebracht.
Voor het verbeteren van de routes is een scala aan maatregelen
voorgesteld. Nu wordt daadwerkelijk gestart met de aanpak van de
fietsroutes.

Ondertekening intentieverklaring

Tijdens de bijeenkomst op 11 juli is elke
regionale route door één bestuurder vertegenwoordigd
die symbolisch voor alle betrokken overheden een handtekening heeft
gezet. De personen die hebben ondertekend, zijn: staatssecretaris
Huizinga van Verkeer en Waterstaat), dhr. H.J. van der Steenhoven
(directeur Fietsersbond), dhr. C.G.A. Cornielje (Commissaris van de
Koningin Gelderland), dhr. P.W.M. Smit (portefeuillehouder Verkeer
Stadsregio Den Haag), Mw. M. Vos (wethouder gemeente Amsterdam),
dhr. M. Huls (college van gedeputeerde Staten van Zuid-Holland),
dhr. E. van Esterik (wethouder gemeente Maarssen).

“Nederland telt meer fietsen dan
inwoners. Ruim 18 miljoen tweewielers op 16 miljoen tweebeners. Dat
is volgens mij uniek in de wereld! De fiets heeft een enorm
potentieel in de strijd tegen files. Als we eens vaker voor het
stalen ros kiezen en de heilige koe even op stal laten, houden we
de files in de hand,” aldus staatssecretaris Huizinga.

Te nemen maatregelen

Nieuw asfalt, beter afgestelde stoplichten
en verkeersborden die de kortste route aangeven zijn voorbeelden
van maatregelen die worden genomen om de fietspaden te verbeteren
en het fietsen te stimuleren. Voor de zomer van 2008 moeten deze
maatregelen voor de geselecteerde fietstrajecten zijn
gerealiseerd.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat
doet er alles aan om, samen met stakeholders en andere overheden,
de mobiliteit en bereikbaarheid in Nederland te bevorderen. Op
langere termijn (2020) ligt er met de Nota Mobiliteit een gedegen
plan om de bereikbaarheid te verzekeren. Op de middellange termijn
worden maatregelen getroffen, zoals de opening van 40 spitsstroken.
Van 2006 tot 2009 wordt voor filevermindering op de korte termijn
een groot aantal maatregelen genomen. Het project ‘Met de
fiets minder file’ is één van de 40 projecten
voor de aanpak van files op de korte termijn.

bron:VenW