In januari 2005 was de waarde van de buitenlandse handel in goederen
opnieuw hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. De uitvoer lag 10
procent hoger en bedroeg 21,1 miljard euro. De invoer is met 12 procent
toegenomen en is uitgekomen op 19,0 miljard euro. De groeicijfers waren
daarmee iets minder hoog dan in het laatste half jaar van 2004.
Daarnaast waren in januari 2005 de in- en uitvoerprijzen licht hoger
dan in januari 2004. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

Handel groeit relatief sterker met landen buiten EU

Net zoals in 2004 overwegend het geval was, groeide de handel met
landen buiten de Europese Unie relatief harder dan de handel met
EU-landen. In januari 2005 kwam de waarde van de uitgevoerde goederen
naar landen buiten de Europese Unie 15 procent hoger uit op 4,5 miljard
euro. De waarde van de ingevoerde goederen uit deze landen bedroeg 8,5
miljard euro, 17 procent meer dan in januari 2004.

Naar landen binnen de Europese Unie werd in januari 2005 voor 16,7
miljard euro uitgevoerd. Dat was 8 procent meer dan in dezelfde maand
een jaar eerder. Ruim driekwart van de uitvoer had dus de Europese Unie
als bestemming. De invoer uit EU-landen is ten opzichte van een jaar
eerder eveneens 8 procent hoger uitgekomen op 10,5 miljard euro. Bij de
invoer kwam dus ruim de helft uit de EU.

Technische toelichting

Cijfers van de in- en uitvoer van goederen van voorafgaande maanden
kunnen zijn aangepast op grond van de meest recente gegevens. In de
tabellen zijn de bijgestelde cijfers cursief aangegeven. De in- en
uitvoercijfers zijn inclusief de zogenaamde wederuitvoer. Dit zijn
goederen die in Nederland zijn ingevoerd en het land in (vrijwel)
onbewerkte staat weer verlaten. Wel moeten deze goederen in eigendom
worden overgedragen aan een Nederlandse ingezetene. Indien geen sprake
is van eigendomsoverdracht spreekt men van doorvoer. De in- en uitvoer
van diensten wordt buiten beschouwing gelaten. Tenzij anders vermeld,
zijn de ontwikkelingen berekend ten opzichte van dezelfde periode van
het voorgaande jaar.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek