Woensdag 21 maart, wordt in Twente en in
de twee aangrenzende deelstaten Nordrhein-Westfalen en
Niedersachsen in Duitsland, een grote internationale oefening
gehouden. Het is voor het eerst dat een dergelijke oefening van
deze omvang wordt gehouden. Diverse specialistische afdelingen van
de politie aan Nederlandse en Duitse zijde doen mee.

De oefening kent gedurende de hele dag een
rode draad en diverse nevenlijnen en in totaal doen ongeveer 400
politiemensen vanuit ruim 50 onderdelen mee. Voor de start van het
oefenscenario is een film gebruikt. Deze film geeft een realistisch
beeld van een ernstig incident en heeft de oefenende eenheden naar
een startmoment gebracht. De hele oefening staat in het teken van
terrorisme door extreemrechtse organisaties.

Verbeteren communicatie en procedures

Primair doel van de oefening vandaag is
het beoefenen van de inzet van operationele bijzondere eenheden, de
inzet van tactieken en (nieuwe) technieken / middelen en het
mogelijk verbeteren van de communicatie en procedures. Dit doel is
uitgewerkt naar de volgende drie deelniveaus:

In de eerste plaats op lokaal /
operationeel niveau:

Onderlinge samenwerking en communicatie
bij de operationele eenheden. Leren en verbeteren. Waar liggen
knelpunten, professionalisering. Hoe verlopen de contacten met de
verbindingsmiddelen, meldkamers, aansluiting op beleidsniveau.

Verder regionaal tactisch en
bestuurlijk:

Inzet SGBO van de regiopolitie Twente
(Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden) bij terroristische actie;
communicatie hierbij met Duitse evenknie (Ständige Stab) in
Munster, met operationele eenheden en met beleidsteam
(coördinerend burgemeester, korpschef en hoofdofficier van
justitie)

Als laatste gaat het ook om landelijk
bestuurlijk niveau:

Inschakeling KLPD / DSI (Dienst Speciale
Interventie) via nationaal coördinator terrorismebestrijding,
met betrokkenheid van de hoofdofficier en de voorzitter Procureur
Generaals.

Essentieel

De samenwerkende partners in Nederland en
Duitsland werken nauw samen aan de bestrijding van ernstige,
grensoverschrijdende criminaliteit en aantasting van de openbare
orde en veiligheid.

Gezamenlijk oefenen is essentieel om te
zorgen dat de nationale grenzen geen belemmering vormen voor de
veiligheid van burgers aan weerszijden van de grens. Samen werken
we aan veiligheid op straat.

Verdrag

Per 1 september 2006 is het Verdrag van
Enschede van kracht. Dit verdrag maakt de grensoverschrijdende
politiesamenwerking van Nederlandse en Duitse politie eenheden
mogelijk.

Politiekorpsen aan beide zijden van de
grens hebben in spoedeisende gevallen geen last meer van de
onderlinge grenzen of procedurele belemmeringen bij
grensoverschrijdend optreden. Als het nodig is kan de politie ook
over de grens haar werk doen, voorzien van alle normale
bevoegdheden en bewapening. Ook het gebruik van pepperspray,
traangas of vuurwapens over de grens is mogelijk, uiteraard alleen
als dat absoluut noodzakelijk is.

Bij het achtervolgen van verdachten zijn
de grenzen geen barrière meer: tot 150 kilometer over de
grens kan de politie blijven volgen. Dit geldt ook voor het
observeren van verdachten. Het verdrag regelt tevens dat de
politiekorpsen rechtstreeks gegevens kunnen uitwisselen, zonder
tussenkomst van het Openbaar Ministerie.

Bijzondere eenheden

In alle gevallen van grensoverschrijdend
politieoptreden gelden het recht en de wettelijke procedures van
het “gastland”. Bij optreden over de grens staat de
politie onder het gezag van de autoriteiten in het land waar wordt
gewerkt, en moeten aanwijzingen van die autoriteiten worden
opgevolgd.

Vele aspecten zijn in de afgelopen maanden
opgepakt om de samenwerking goed te laten verlopen. Verschillende
gemeenschappelijke zaken zijn concreet gestart. De inzet van
bijzondere eenheden is een van de mogelijke samenwerkingsvormen, en
deze moet ook geoefend worden.

Terrorisme

In Van Dale wordt terrorisme gedefinieerd
als: (het plegen van) gewelddaden(individuele of collectieve
aanslagen, gijzelingen, verwoestingen) ter demoralisering van de
bevolking om een politiek doel te bereiken.

Het Nederlandse Wetboek van Strafrecht
beschouwt terrorisme als een misdrijf met een terroristisch
oogmerk. Artikel 83a geeft de definitie van een terroristisch
oogmerk: Onder terroristisch oogmerk wordt verstaan het oogmerk om
de bevolking of een deel der bevolking van een land ernstige vrees
aan te jagen, dan wel een overheid of internationale organisatie
wederrechtelijk te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden,
dan wel de fundamentele politieke, constitutionele, economische of
sociale structuren van een land of een internationale organisatie
ernstig te ontwrichten of te vernietigen.

bron:Politie Twente