Minister Verdonk voor Vreemdelingenzaken en Integratie heeft het
voornemen uitgebracht om de verblijfsvergunning van twee in Nederland
verblijvende  radicale imams in te laten trekken en de aanvraag voor
een verlenging van à©à©n imam af te wijzen. Dit in overleg met minister
Remkes voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en op basis van
ambtsberichten van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
(AIVD). De intrekking van de verblijfsvergunningen door de Immigratie-
en Naturalisatiedienst (IND) is vanwege het feit dat de imams een
gevaar vormen voor de openbare orde en/of nationale veiligheid. De
imams zullen tevens tot ongewenst vreemdeling worden verklaard. 

 
De drie imams zijn allen werkzaam bij de Al Fourkaan moskee in
Eindhoven. Volgens de AIVD dragen de imams bij aan de radicalisering
van moslims in Nederland. Ook hebben de imams het rekruteren voor de
jihad binnen hun moskee getolereerd. In de Al Fourkaan moskee wordt
door de imams het salafitische gedachtegoed uitgedragen, een sterk
tegen de Westerse samenleving gekante stroming binnen de islam.  
 
Volgens het ambtsbericht van de AIVD laten de betreffende imams van de
Al Fourkaan moskee duidelijk hun afkeuring blijken over de Westerse
samenleving en  dragen  zij in hun  preken gedachten uit
over  vergaande afzondering en mijding van andersgezinden. Daarmee
worden moslims er volgens de AIVD  toe aangezet om zich van de
Nederlandse samenleving te isoleren. Bovendien kan de afwijzing van
ongelovige buitenstaanders leiden tot intolerantie tegenover iedereen
die niet  de streng puriteinse salafitische geloofsleer aanhangt
en tot tendensen om de islamitische wetgeving boven de Nederlandse
wetgeving te stellen. Op grond van bovenstaande komt de AIVD tot de
conclusie dat de imams willens en wetens bijdragen aan de
radicalisering van  moslims in Nederland en dat zij mede
verantwoordelijk zijn voor het creëren van een voedingsbodem voor de
jihad.   

Bron: Ministerie van Justitie/AIVD