De anderhalf miljoen investeringen van Senternovem in 2004 hebben een zichtbaar effect. Dat blijkt uit het jarverslag over 2004.In 2004 ondersteunde en stimuleerde SenterNovem bedrijven, overheden en  kennisinstellingen met ruim 1,5 miljard euro, nationaal à©n internationaal. 42% hiervan verliep in fiscale vorm, het overige gedeelte via subsidieregelingen en programma's. Deze ondersteuning komt voor een belangrijk deel terecht bij bedrijven (circa 76%), met name het MKB (70%).Minister Brinkhorst neemt het eerste jaarverslag van dit nieuwe EZ-agentschap in ontvangst, op 20 april tijdens KansRijk, hà©t evenement voor duurzaamheid en innovatie.

De behoefte aan meer flexibiliteit en uitvoeringsruimte om bedrijven en organisaties te stimuleren met een mix van financiële prikkels en andere diensten en instrumenten blijkt steeds meer toe te nemen. Energiebeleid en klimaatbeleid  'internationaliseren', waarbij de focus ligt op vergroten van de samenhang in aanpak en initiatieven, bijvoorbeeld door transitiemanagement. Het nieuwe bodembeleid blijkt een goed voorbeeld van minder regels en een grotere rol voor lokale overheden en marktpartijen. Het nieuwe beleid gaat uit van gebiedsgerichte aanpak, waarin bij toepassing van regels wordt gekeken naar specifieke situaties.  
 
In 2004 verwierf SenterNovem belangrijke opdrachten, onder andere rond duurzaam bodemgebruik, afvalbeheer, duurzaam bouwen en wonen, waterbeheer en energieonderzoek voor de lange termijn. De succesvolle nieuwe Innovatievouchers stimuleerden MKB-ondernemers om kennis en onderzoekskracht van hogescholen en universiteiten in te zetten. Jonge ondernemers die vooral inzetten op nieuwe technologie krijgen een extra impuls door de vernieuwing van de borgstellingregeling MKB (BBMKB) en de nieuwe TechnoPartner regeling. Het Ministerie van VROM werd in 2004 jaar een grotere opdrachtgever.  
 
Voor informatie en ondersteuning kunnen bedrijven, kennisinstellingen à©n decentrale overheden voortaan terecht bij de nieuw opgerichte Frontoffice Bedrijven en Frontoffice Non-profit. Doelgroepen en marktpartijen vinden zo nog sneller en beter de weg.   
 
In 2004 fuseerden de agentschappen Senter en Novem van het ministerie van Economische Zaken tot SenterNovem. Het fusieproces had geen nadelige invloed op de dienstverlening, blijkt ook uit de tevredenheid hierover van doelgroepen (rapportcijfer 7,1) en opdrachtgevers (rapportcijfer 7,3).  
Deze en andere prestatieindicatoren zijn vermeld in de Balanced Score Card in het jaarverslag.  
 
Circa 2.000 ondernemers, wetenschappers en beleidsmakers ontmoeten elkaar op 20 april, bespreken ontwikkelingen en delen hun successen. Minister Brinkhorst (EZ) opent het KansRijk evenement. 
SenterNovem organiseert KansRijk 2005 in opdracht van de Ministeries van VROM, LNV, V&W en EZ, 20 april in het New Business Center in Nieuwegein. Enkele van de diverse nieuwsfeiten:  
- Minister Brinkhorst blikt vooruit naar het in juni geplande energierapport en bespreekt hoe het energiebesparingtempo moet worden verdubbeld naar 1,3% per jaar 
- Unieke samenwerking met de KRO draagt bij aan energiebesparing op de lange termijn 
- Uitreiking van de Nationale Energie Toekomst Trofee 
 
bron:Senternovem