11-11-2004 - Brieven aan de Kamer:
Hierbij informeren wij u over de inzet van Nederlandse militairen bij
de evacuatie van Nederlanders uit Ivoorkust. De veiligheidssituatie in
Ivoorkust geeft aanleiding om over te gaan tot een vrijwillige
evacuatie van Nederlanders die door militairen wordt beveiligd.

In de afgelopen dagen is er in Ivoorkust sprake van toenemende
spanningen en oplaaiend geweld. Demonstraties en plunderingen lijken
zich vooral te richten tegen Fransen. Ook Nederlanders, met inbegrip
van medewerkers van de Nederlandse ambassade te Abidjan, moesten als
gevolg van ongeregeldheden hun huizen ontvluchten. Het is mogelijk dat
de situatie verder escaleert.

De Ivoriaanse autoriteiten zijn niet langer in staat de Nederlandse
ambassade in Abidjan en de Nederlandse onderdanen in Ivoorkust
toereikende bescherming te bieden. De bescherming van Nederlandse
onderdanen en hun bezittingen vormt de rechtsgrond voor de maatregelen
die in het kader van de evacuatie worden genomen. Ieder land is
gerechtigd binnen de grenzen van het volkenrecht dergelijke maatregelen
te nemen wanneer zijn onderdanen en hun bezittingen in het buitenland
aan een directe dreiging blootstaan en het land waar zij zich bevinden
niet in staat of bereid is de noodzakelijke bescherming te bieden. De
Ivoriaanse autoriteiten zijn om toestemming voor deze operatie
gevraagd. Omdat een volledig functionerende centrale overheid in
Ivoorkust momenteel ontbreekt, is het tot nu toe niet mogelijk gebleken
afspraken te maken met Ivoorkust betreffende de status van het
Nederlandse militair personeel.

Zeer binnenkort zal een KDC-10 transportvliegtuig van de Koninklijke
luchtmacht naar Abidjan vertrekken. Aan boord van dit vliegtuig zijn
behalve de bemanningsleden, enkele vervoersspecialisten, een aantal
militairen van de Koninklijke marechaussee en een
beveiligingsdetachement van de Koninklijke landmacht. Het
beveiligingsdetachement zal zo spoedig mogelijk na aankomst de
ambassade en het transport van de evacuà©s naar het vliegtuig
beveiligen. In Ivoorkust wonende Nederlanders kunnen zich vrijwillig
bij de ambassade in Abidjan aanmelden voor evacuatie. De evacuà©s worden
door de Nederlandse ambassadeur aangewezen. Het beveiligingsdetachement
blijft vooralsnog achter ter beveiliging van de ambassade.Aan de
militairen is een robuuste geweldsinstructie verstrekt, die geweld
toestaat uit zelfverdediging en ter verdediging van personen en
goederen die onder hun bescherming staan. Hiermee worden de risicos die
aan deze operatie zijn verbonden zo klein mogelijk gehouden.

Over de uitvoering van deze operatie wordt nauw contact onderhouden met
de Franse autoriteiten. Deze hebben toestemming gegeven gebruik te
maken van de luchthaven van Abidjan, die onder Franse controle staat.
Er is geen gerichte dreiging tegen vliegtuigen die in Abidjan landen of
opstijgen. Ter plekke zal de Nederlandse commandant van de operatie
contact met de lokale Franse militaire autoriteiten leggen.

Wij zullen u zo spoedig mogelijk nader informeren over de voortgang van de evacuatie.

DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN & DE MINISTER VAN DEFENSIE

Bron: Ministerie van Defensie