Het Islamitisch College in Amsterdam (ICA)
behoudt vooralsnog de bekostiging van het ministerie van OCW maar
de school blijft wel onder verscherpt toezicht staan. De Inspectie
van het Onderwijs en de Auditdienst concluderen dat het ICA de
overeengekomen prestatieafspraken in voldoende mate heeft
gerealiseerd. De situatie op de school is nog steeds zorgelijk maar
het ICA heeft in korte tijd wel verbeteringen laten zien. Zo zijn
leerlingen in het examenjaar beter voorbereid en de kwaliteit van
lesgeven is verbeterd. Met het bestuur van de school worden op
korte termijn nieuwe harde prestatieafspraken gemaakt om de
leerresultaten van de leerlingen verder te verbeteren. In december
van dit jaar wordt opnieuw gekeken naar de vorderingen die de
school heeft gemaakt. Bij onvoldoende verbetering grijpt
staatssecretaris Van Bijsterveldt alsnog in.

Dit staat in een brief aan de Tweede Kamer
die met het Inspectierapport is verstuurd. Elk half jaar wordt de
staatssecretaris op de hoogte gebracht over de vorderingen van het
ICA. In deze rapportage wordt gemeld hoever de school is met het
behalen van de prestatieafspraken. Een onderdeel van de afspraken
zal zijn dat er bestuurlijke versterking komt. Dit kan inhouden dat
het bestuur samengaat met een ander schoolbestuur.

Voorgeschiedenis

In april 2006 kwam uit het Periodiek
Kwaliteitsonderzoek van de Onderwijsinspectie naar voren dat het
ICA een zeer zwakke school is. De Onderwijsinspectie heeft in
december 2006 onaangekondigd Incidenteel Onderzoek uitgevoerd omdat
er signalen waren over uitingen op school die integratie in de weg
staan. De observaties van lessen, gesprekken met leerlingen, ouders
en personeel, evenals de analyse van lesmaterialen hebben daar geen
aanwijzingen voor opgeleverd. De school besteedt wel aandacht aan
integratie en burgerschap, maar daar ligt geen expliciete visie van
het schoolbestuur aan ten grondslag. De Auditdienst van OCW heeft
in december onderzoek gedaan naar de bestemming van de uitgaven van
het ICA in de jaren 2004, 2005 en 2006 en naar de vermogenspositie
van de school. Er is geen sprake van betalingen aan extremistische
organisaties. Ook is er geen sprake van ‘oppotten’ van
het geld.

BRON:ocw