De Inspectie Werk en Inkomen concludeert
in haar Jaarverslag 2006 dat CWI, UWV en gemeentelijke sociale
diensten veel hebben gedaan om mensen met een uitkering aan betaald
werk te helpen. Zo'n 1,4 miljoen mensen uit de beroepsbevolking
ontvangen een uitkering, waarvan er ruim 500.000 al lang aan de
kant staan met weinig uitzicht op werk. Om hen te activeren is het
van belang dat de ketenpartners in de sociale zekerheid meer dan nu
werken vanuit één aanspreekpunt met een op het
individu toegesneden aanpak.

Vooral waar mensen meer maatwerk wordt
geboden en de regelgeving daar ook de ruimte voor biedt, hebben de
organisaties succes in het begeleiden van mensen naar werk.
Onderzoek van IWI uit 2006 maakt duidelijk dat samenwerking en
klantgerichte uitvoering nog sterk afhangen van de inzet en ambitie
van medewerkers op lokaal en regionaal niveau. Het is van groot
belang dat goede resultaten van regionale en lokale initiatieven
breed gedeeld worden.

Het maatwerk bij de re-integratie van
cliënten is in 2006 toegenomen. Dat blijkt bij UWV uit het
aantal individuele re-integratieovereenkomsten en het werken met
re-integratiecoaches. Ook de intensieve begeleiding waar veel
gemeenten voor kiezen leidt tot grotere tevredenheid bij
cliënten. Een op de persoon toegesneden, intensieve aanpak
draagt sterk bij aan het vinden van werk. De
uitvoeringsorganisaties kunnen dit beter doen als ze over meer
medewerkers met relevante competenties en voldoende tijd
beschikken.

In 2006 moest de helft van de nieuwe
aanvragers van een werkloosheids- of bijstandsuitkering aan
verschillende instanties dezelfde informatie verstrekken. Als
reactie heeft de staatssecretaris van SZW een wetsvoorstel
ingediend voor een verbod op meervoudige gegevensuitvraag door de
ketenpartners in de sociale zekerheid. Het digitaal klantdossier
zal een belangrijke bijdrage leveren om cliënten beter van
dienst te zijn. IWI is positief over de manier waarop de
ketenpartners onder regie van CWI aan de totstandkoming hiervan
werken.

CWI en de gemeentelijke sociale diensten
hebben in 2006 hun inspanningen vooral gericht op mensen die
relatief makkelijk naar werk zijn te begeleiden. Van de 1,4 miljoen
mensen die aan de kant staan, zijn er meer dan 500.000 die
langdurig een uitkering ontvangen en een grote afstand hebben tot
de arbeidsmarkt. Om deze groep ook te activeren, moeten de
uitvoeringsorganisaties alle instrumenten gebruiken die hen ten
dienste staan. Willen de inspanningen om bijvoorbeeld oudere
werklozen en herkeurde arbeidsongeschikten te activeren succesvol
zijn, dan zullen ook werkgevers zich voor deze groepen moeten
openstellen.

CWI

CWI heeft in 2006 het nodige gedaan om
mensen aan het werk te krijgen. Veel mensen maken gebruik van de
instrumenten voor het vinden van werk. Waar het gaat om de afgifte
van werkvergunningen voor buitenlanders vindt IWI dat CWI deze
wettelijke taak goed uitvoert. Al zijn fraudebewustzijn en
alertheid voor verbetering vatbaar.

UWV

UWV heeft in 2006 de kwaliteit van de
dienstverlening bij de re-integratie verder verbeterd. De inspectie
concludeert dat UWV de herbeoordelingsoperatie zorgvuldig heeft
uitgevoerd. Wel heeft IWI kritische kanttekeningen bij de planning
geplaatst. IWI is van oordeel dat UWV ondanks forse inspanningen
niet aan de afspraken wat betreft de gegevensdiensten heeft kunnen
voldoen. Zo zal UWV nog veel werk moeten verzetten om tot een
volledige, juiste en actuele polisadministratie te komen. Bij de
realisatie hiervan is UWV overigens in hoge mate afhankelijk van
activiteiten van andere organisaties.

Gemeenten

Gemeenten konden het aantal nieuwe
aanvragers van een bijstandsuitkering verlagen. De grote groep
mensen die langdurig in de bijstand zit neemt relatief toe. Om hen
in het kader van het minimabeleid te ondersteunen, zoeken sommige
gemeenten de grenzen van de wet op. Gemeenten mogen bijzondere
bijstand verlenen, maar alleen op individuele basis.Gemeenten zijn
ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de wet op de sociale
werkvoorziening. Het oordeel van IWI is gebaseerd op de
gemeente-jaarrekeningen van 2005.

In 2005 zijn 500 meer mensen geplaatst dan
de bijna 90.000 voor wie subsidie was ontvangen. Punt van zorg zijn
de gegroeide wachtlijsten en langere wachttijden. IWI deed in 2006
ook onderzoek naar de manier waarop gemeenten sinds 2005 toezicht
houden op de kinderopvang. Tweederde heeft een basis voor
eerstelijnstoezicht gelegd. Gemeenten hebben nog wel een weg te
gaan als het gaat om de verantwoording over het toezicht op de
kinderopvang.

SVB

De inspectie is van oordeel dat SVB in
2006 goed gepresteerd heeft. Zo voldeed SVB aan vrijwel alle
verhoogde prestatienormen. Het is van belang dat de SVB blijft
deelnemen aan de realisatie van het digitale klantdossier.

Certificatie- en keuringsinstellingen

IWI houdt ook toezicht op certificatie- en
keuringsinstellingen op het gebied van arbeidsomstandigheden. Deze
cki's geven certificaten af voor producten en personen die aan
veiligheidseisen moeten voldoen. Het gaat bijvoorbeeld om kranen,
vuurwerk,drukapparaten, kraanmachinisten. In de meeste werkvelden
doen de cki's hun werk naar behoren. Voor een sluitende keten van
handhaving en toezicht is meer samenwerking en
informatie-uitwisseling tussen de verschillende actoren van belang.
Dit is in 2006 ingang gezet.

bron:IWI