NS heeft in 2006 goede resultaten geboekt. In Nederland groeide het aantal reizigers met 5%. Het tweede jaar op een rij. De klantwaardering steeg. 68% van de reizigers geeft NS een rapportcijfer 7 of hoger (2005: 67%). Het bedrijfsresultaat van NS steeg naar 310 miljoen euro (2005: 288 miljoen euro). Het nettoresultaat bedroeg 197 miljoen euro door wijziging van het vennootschapsbelastingtarief (2005: 221 miljoen euro). In 2006 investeerde NS 372 miljoen euro. Een groot deel daarvan kwam voor rekening van vernieuwing van de treinvloot voor de reizigers.

NS president-directeur Aad Veenman is verheugd over de toegenomen belangstelling voor reizen met de trein. "De 10% reizigersgroei die wij over de afgelopen twee jaar hebben weten te realiseren, is ongekend. Onze klanten waarderen in toenemende mate de voordelen van het reizen per trein. De kwaliteit is verder gestegen. Om de groeiende groep klanten ook in de toekomst goed van dienst te kunnen zijn, wil NS dat het spoor tot 2020 verder wordt verbeterd. NS neemt daarbij zijn verantwoordelijkheid door honderden miljoenen te investeren in verdere vernieuwing van de treinen en in aantrekkelijke stations. Daardoor houden wij Nederland leefbaar en bereikbaar en dragen wij ons steentje bij aan de economische ontwikkeling en aan het milieu van ons land."

Klantwaardering
Het is onze ambitie te behoren tot de beste spoorbedrijven van Europa met betrouwbaar en klantvriendelijk reizigersvervoer per trein. Onze aanpak om de dienstverlening door het nastreven van vijf hoofddoelstellingen te verbeteren, levert duidelijk resultaat op en blijft dus onverkort van kracht. Het aantal klanten dat onze dienstverlening met een 7 of hoger waardeert, is het afgelopen jaar wederom toegenomen en wel van 67% naar 68% bij sterke groei van het aantal reizigers. Ook zien wij gestage stijging van de waardering voor schone treinen en veilige stations.
Op sommige onderdelen van de dienstverlening blijven de prestaties echter nog achter. Zo is het op tijd rijden nog niet op het niveau dat wij in onze doelstellingen hebben vastgelegd. Hierbij zijn ondermeer van invloed geweest de grote toename van het aantal reizigers en de toenemende drukte op het spoor. Hetzelfde geldt voor de klantoordelen over informatie bij vertragingen en klantgerichtheid van de medewerkers. Verdere stappen vooruit zijn hier noodzakelijk en gepland. Vele tientallen miljoenen euro?s aan investeringen zijn hiermee gemoeid.

Reizigersgroei in Nederland
Het reizigersvervoer in Nederland is voor het tweede achtereenvolgende jaar toegenomen. In twee jaar tijd kregen wij 10% meer reizigers. Het totaal aantal reizigerskilometers bedraagt 15,1 miljard tegen 14,4 miljard in 2005.
Deze groei is het resultaat van een verbeterende economie, files op de wegen en vooral de keuze van de reiziger voor betere service en kwaliteit van de trein. Ook heeft NS via succesvolle campagnes veel nieuwe reizigers geworven, zowel incidentele klanten, als abonnementshouders. Het aantal NS-Business Cards in omloop steeg van 16.000 naar 29.000.

Financieel resultaat
NS kijkt in financieel opzicht terug op een goed jaar. De opgaande lijn in het bedrijfsresultaat heeft zich ook in 2006 doorgezet. Het bedrijfsresultaat is gestegen van 288 miljoen euro naar 310 miljoen euro.

De opbrengsten van NS zijn met 372 miljoen euro gestegen van 3.474 miljoen euro in 2005 naar 3.846 miljoen euro in 2006 met name door reizigersgroei, gestegen opbrengsten van vastgoed en horecaomzet op de stations, een drietal acquisities door Strukton en enkele bijzondere opbrengsten. De bedrijfslasten komen uit op 3.536 miljoen euro, 350 miljoen euro boven het niveau van 2005 van 3.186 miljoen euro. Dit wordt in belangrijke mate veroorzaakt door bijzondere afwaarderingskosten in verband met de HSA-exploitatie en de kosten van Strukton Groep als gevolg van de drie overnames. Zonder de acquisities en een afwaardering bij HSA is de kostenstijging slechts 2% (65 miljoen euro), dankzij voortdurende aandacht voor kostenbeheersing.
In 2006 had NS te maken met enkele bijzondere posten. Dit zijn enerzijds de boekwinst als gevolg van de verkoop van NedTrainConsulting (32 miljoen euro) en de betaling door de staat (45 miljoen euro) voor een lange periode waarin de Thalys in Nederland nog niet over de hoge snelheidslijn kan rijden. Anderzijds betreft dit voorzieningen en een waardevermindering voor de in aanloop negatieve exploitatie van de hogesnelheidslijn (140 miljoen euro).

De overheid heeft bekend gemaakt dat de oplevering van de hogesnelheidslijn (HSL) verder is vertraagd. De door High Speed Alliance (90% NS, 10% KLM) verworven concessie zal nu niet vóór oktober 2008 kunnen aanvangen. Dit heeft nadelige gevolgen voor HSA. De exploitatieverwachtingen zijn neerwaarts bijgesteld door latere en lagere omzetverwachtingen en doorlopende en hogere kosten. Tijdens de concessieperiode zal de feitelijke reistijd in België langer zijn dan door de overheid toegezegd. Dit heeft tot gevolg dat het verwachte aantal reizigers kleiner zal zijn dan voorzien. Ook moet tijdelijk ander materieel worden ingezet, omdat levering van de nieuwe hogesnelheidstreinen is vertraagd, mede in verband met nieuwe specificaties voor het beveiligingssysteem op de HSL.
Het nettoresultaat is met 24 miljoen euro gedaald van 221 miljoen euro in 2005 naar 197 miljoen euro in 2006. Deze daling komt door een waardevermindering van de latente belastingvorderingen van 73 miljoen euro. Dit, als gevolg van de tariefdaling van de vennootschapsbelasting van 29,6% naar 25,5%. Het rendement op geïnvesteerd vermogen (ROI) is met 3,7% onder het niveau van 2005 (4,3%) gebleven. Om te kunnen blijven investeren in materieel, groei en kwaliteit van de serviceverlening aan onze klanten, is een rendement op onze investeringen (ROI) van ten minste 7% na belasting noodzakelijk.

Reizigersvervoer
Totaal reizigersvervoer
De totale opbrengsten van het segment reizigersvervoer stijgen met 241 miljoen euro van 2.189 miljoen euro in 2005 naar 2.430 miljoen euro in 2006. De totale kosten bedragen 2.281 miljoen euro (2005: 2.056 miljoen euro). Hierbij zijn kostenbeheersing en gestegen productiviteit belangrijk. Per saldo bedraagt het bedrijfsresultaat op het reizigersvervoer 149 miljoen euro (2005: 133 miljoen euro).

Hoofdrailnet
Voor alleen het Nederlandse hoofdrailnet zijn de opbrengsten gestegen van 1.376 miljoen euro naar 1.568 miljoen euro, vooral door hogere verkopen van enkele reizen, retours en abonnementen, door extra verkopen rond evenementen en door geslaagde verkoopacties. Deze trokken nieuwe klanten en bestaande klanten kozen vaker voor de trein. Het bedrijfsresultaat voor het hoofdrailnet bedraagt 198 miljoen euro (2005: 91 miljoen euro).

Reizigersvervoer buitenland
NedRailways, een 100% dochter van NS Groep, speelt in op de kansen die de voortschrijdende liberalisering van de spoorwegsector in de Europese Unie met zich meebrengt door het meedoen aan openbare aanbestedingen door overheden en de uitwisseling van best practices op operationeel niveau. NedRailways heeft op de Britse spoorwegmarkt met twee spoorwegconcessies (Merseyrail en Northern Rail) een sterke positie verworven. Het bedrijf exploiteert Merseyrail en Northern Rail in een joint venture met partner Serco; beide partijen zijn daarin evenredig vertegenwoordigd. Merseyrail betreft een in 2003 verworven concessie van 25 jaar voor stadsgewestelijk spoorvervoer in en rond Liverpool. De Northern Rail-concessie, toegekend aan NedRailways in 2004, is een concessie voor 6? jaar (met mogelijkheid tot verlenging van twee jaar) en bestrijkt het noordelijk deel van Engeland. Northern Rail en Merseyrail vervoerden in 2006 gezamenlijk meer dan 330.000 passagiers per dag en boekten een totale gezamenlijke opbrengsten van 462 miljoen euro, uitgaande van het 50%-aandeel van NedRailways in beide maatschappijen. Beide concessies dragen positief bij en presteren beter dan verwacht, zowel operationeel als financieel.

Internationaal
De commerciële slagkracht van NS Internationaal is in 2006 verder vergroot. Het bedrijf noteerde 6% meer reizigers in 2006. Daarmee heeft de in 2005 ingezette groei van het internationale treinvervoer zich in 2006 in versterkte mate voortgezet. Speciale acties op de zakelijke en de vrijetijdsmarkt (tien jaar Thalys, treinstadcampagne) hebben hieraan bijgedragen. Daarnaast waren de internationale treinen populair bij bezoekers aan het WK Voetbal in Duitsland en evenementen in het kader van het Rembrandtjaar in Nederland.

2006 was het laatste volledige jaar van NS Internationaal in de huidige vorm. Er is samen met HSA gewerkt aan de voorbereiding van een gemeenschappelijke marktvisie bij de komst van de hoge snelheidstrein. HSA heeft in 2006 gewerkt aan de voorbereidingen voor de commerciële exploitatie. Door vertraging bij de aanleg van de infrastructuur kunnen de reizigers helaas niet eerder dan december 2007 met ons gaan reizen. De vertraging is nu met name te wijten aan de late introductie van een nieuw treinbeveiligingssysteem. Soortgelijke oorzaken zorgen er ook voor dat de eerste omgebouwde Thalystreinen en de nieuwe treinstellen uit Italië pas in de loop van 2008 in gebruik kunnen worden genomen. Tot deze treinen beschikbaar zijn, wordt vanaf december 2007 gereden met nieuwe locomotieven en rijtuigen die speciaal geschikt worden gemaakt voor de HSL-Zuid.

Knooppuntontwikkeling en ? exploitatie
De opbrengsten van het segment knooppuntontwikkeling en -exploitatie zijn met 22 miljoen euro ofwel 4 % gestegen tot 607 miljoen euro. Deze stijging is grotendeels te danken aan de toegenomen retail- en horecaomzet op de stations. Ook de opbrengsten uit verhuur van vastgoed zijn gestegen. Het bedrijfsresultaat bedraagt 120 miljoen euro (2005: 114 miljoen euro) een stijging met 5% .
NS heeft de stations- en vastgoedontwikkelings- en -exploitatieactiviteiten ondergebracht in de bedrijfsonderdelen NS Stations en NS Vastgoed die hun gecombineerde activiteiten vanaf januari 2007 presenteren onder de bedrijfsnaam NS Poort. Bij de stationsactiviteiten werken wij op tal van vlakken nauw samen met spoorinfrabeheerder ProRail en betrokken gemeenten.
Zes grote stations ondergaan de komende jaren een metamorfose. De stations Rotterdam Centraal, Den Haag Centraal, Arnhem, Utrecht, Breda en Amsterdam-Zuid worden voorbereid op de komst van de hogesnelheidstreinen en de daarmee gepaard gaande reizigersgroei. Ze zullen zich ontwikkelen tot de modernste OV-terminals van Nederland. NS heeft in 2006 besloten om de komende jaren 112,5 miljoen euro te gaan investeren in de ontwikkeling van deze stations.

Strukton
De opbrengsten van het segment railinfra & bouw liggen met 955 miljoen euro ruim 15% boven de opbrengsten van vorig jaar van 827 miljoen euro. Dit is voornamelijk het gevolg van een drietal acquisities door Strukton Groep: Adpa Holding BV (met Reef Infra als werkmaatschappij), Jernebaneservice AS (Noorwegen) en WorkSphere BV. Het bedrijfsresultaat kwam uit op 37 miljoen euro, een daling ten opzichte van 2005 (50 miljoen euro). 2005 werd mede gekenmerkt door incidentele baten met name op de verkoop van vastgoed in België.

Nieuwe dienstregeling
Op 10 december 2006 werd een totaal vernieuwde dienstregeling ingevoerd, het resultaat van drie jaar puzzelen door de Nederlandse spoorsector. Deze nieuwe dienstregeling biedt ruimte om groei van het reizigers- en goederenvervoer op een van de drukst bereden spoorwegnetten van Europa mogelijk te maken met een betrouwbaarder dienstverlening. Overigens is deze nieuwe opzet een eerste stap op weg naar verdere veranderingen en verbeteringen in de jaren 2008 en 2009. Dan zullen de HSL-Zuid en de Betuweroute volledig in gebruik zijn, waardoor op het bestaande net nieuwe mogelijkheden ontstaan, zoals het openen van nieuwe stations en het bieden van nieuwe verbindingen.

Medewerkers
Het aantal voltijds arbeidsplaatsen (fte) bij NS is gestegen van 23.626 ultimo 2005 naar 24.961 ultimo 2006, met name door de acquisities bij Strukton. Zonder deze is er sprake van een daling van 382.

Vooruitzichten
Ook in 2007 streeft NS naar verdere verbetering van de dienstverlening aan onze reizigers, uitbreiding van de activiteiten op en rond stations en matiging van de kostenstijging door hogere efficiency. Ook het investeringsniveau blijft hoog. Zo worden vanaf april de eerste volledig gerenoveerde intercitytreinstellen in de dienstregeling opgenomen. Deze vernieuwde Koplopers zijn voorzien van een nieuw interieur en beschikken over airconditioning, internetfaciliteiten en beeldschermen met actuele reisinformatie. Tenslotte zal ook de vergroting van het aantal treindiensten en treinstellen in de dienstregeling 2007 om de groei van de aantallen reizigers te accommoderen leiden tot een opwaartse druk op het kostenniveau.

bron:NS